Konferencia:
BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 139 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Novinkou sú kontroly, prehliadky a sankcie z NIP!

termín

Najbližší termín: 1.10.2019

Program konferencie

Program konferencie:

8:30 – 9:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00   Ing. Tamara Paceková

Legislatíva v oblasti BOZP - skúsenosti z aplikačnej praxe

 • Problematika oboznamovania, podmienky získania odbornej spôsobilosti, poverenia koordinátora bezpečnosti pri oprave na stavenisku

10:00 – 10:15 - Prestávka s občerstvením

10:15 - 11:15   Ľubica Kuševová

Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika

 • Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

11:15 – 12:15   JUDr. Jozef Lukajka

Sankcie a nároky z pracovných úrazov

 • Možnosti zbavenia sa zodpovednosti
 • Riešenie sporných skutočností s inšpektorátom práce, poškodeným, sociálnou poisťovňou, OČTK
 • Pokuty za pracovné úrazy do 100.000 eur
 • Trestnoprávna zodpovednosť zamestnancov a trest odňatia slobody
 • Náhrada škody a nemajetkovej ujmy za pracovný úraz v desiatkach tisíc eur

12:15 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:15   MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

14:15 – 15:30   

Kontroly, prehliadky, sankcie z pohľadu NIP

15:30 – Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nezmeškajte 4.ročník úspešnej konferencie BOZP – Legislatívne požiadavky a prax. Vynikajúca kombinácia prehľadu zmien v zákonoch a praktických príkladov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Lektori

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Svoje skúsenosti získala aj počas zamestnania na MPSVR SR, odbor ochrany práce. Podieľala sa na príprave právnych predpisov v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, bezpečnosti technických zariadení a aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách. 

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaná bezpečnostná technička a technička požiarnej ochrany. Do roku 2008 vykonávala funkciu staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR. Vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Svoje skúsenosti získala aj počas zamestnania na MPSVR SR, odbor ochrany práce. Podieľala sa na príprave právnych predpisov v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, bezpečnosti technických zariadení a aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách. 

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00 | Legislatíva v oblasti BOZP - skúsenosti z aplikačnej praxe

10:00 – 10:15 | Prestávka s občerstvením

10:15 – 11:15 | Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika

11:15 – 12:15 | Sankcie a nároky z pracovných úrazov

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:15 | Pracovná zdravotná služba (PZS) - súčasná podoba PZS v praxi, pripravované zmeny

14:15 – 15:30 | Kontroly, prehliadky, sankcie z pohľadu NIP

15:30 |Tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 1.10.2019
 • JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ing. Tamara Paceková, Ľubica Kuševová
 • 139,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.11.2019
 • Ľubica Kuševová, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ing. Tamara Paceková, JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 139,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia BOZP v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori

Partneri

 Ejendals Sagitta

 marykay            logo r-c

         

 SES

   

Mediálny partner BOZPonline

 

 

Iné produkty k danej téme