Seminár

Aktuálne problémy manažmentu chemických látok v podniku

Ing. Radka Vokurková

Počas školenia vás budeme informovať o aktuálnom stave nariadení REACH a CLP, vrátane ich príloh s popisom dopadu na výrobné a obchodné spoločnosti.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Aktuálne problémy manažmentu chemických látok v podniku

Aktuality REACH a CLP

  • Príloha nariadenia obmedzujúca prácu s diizokyanátmi
  • Karta bezpečnostných údajov a zmeny podľa nariadenia 878/2020
  • Návrh nových tried nebezpečnosti podľa CLP (endokrinné disruptory)
  • SVHC látky a súvisiace obmedzenia (vrátane SCIP databázy)
  • Nakladanie s chemickými látkami na pracovisku, skladovanie, označovanie skladov a výber vhodných OOPP

Komu je určený

Seminár je určený pre podnikových ekológov, prípadne špecialistov v oblasti kvality životného prostredia, audítorov normy 14001, pracovníkov bezpečnosti práce orientovanými na chemické riziko

Harmonogram školenia: Aktuálne problémy manažmentu chemických látok v podniku

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Aktuálne problémy manažmentu chemických látok v podniku

Ing. Radka Vokurková

Absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologickej. Od roku 2000 sa špecializuje na poradenstvo pri uplatňovaní národných i európskych legislatívnych požiadaviek v oblasti chémie a ekológie pre výrobnú a obchodnú sféru. V súčasnej dobe majiteľka spoločnosti Consulteco s.r.o. s akreditáciou MŠ SR na lektorskú činnosť v oblasti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.