Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Poznáte vaše povinnosti GDPR pre oblasť BOZP?  Získajte kompletný prierez právnymi predpismi podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás ako osoby zodpovednej za BOZP dotýkajú. Počas školenia vás oboznámime s vašimi povinnosťami. Dozviete sa tiež, v akom rozsahu viesť dokumentáciu GDPR pri BOZP. Každí účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

 •  Oblasť BOZP a povinnosti GDPR
 • Základné pojmy podľa GDPR pre BOZP
 • Právne základy spracúvania osobných údajov pri BOZP
 • Základné zásady spracúvania osobných údajov
 • Súhlas so spracúvaním údajov pri BOZP
 • Povinnosti pri informovaní zamestnancov a zákazníkov pri BOZP
 • Práva zamestnancov a zákazníkov a povinné poučenie
 • BOZP dodávateľ ako sprostredkovateľ alebo spoločný prevádzkovateľ?
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnostné opatrenia pre oblasť BOZP
 • Kto musí byť poverená osoba a vyhotovenie záznamu
 • Vedenie a rozsah dokumentácie GDPR pri BOZP
 • Diskusia

Komu je určený

osobám povereným za oblasť BOZP v podniku, personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 15 ročnou právnou praxou. Venuje sa uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.