Webinár

WEBINÁR: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po zmenách od 1. januára 2019 a od 1. septembra 2019

Získajte komplexný prehľad zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po poslednej novele a z vybraných okruhov otázok, ktoré priniesli nedostatky v odmeňovaní zamestnancov vyplývajúcich z uplatňovania zákona  v praxi.

Obsahová náplň

Na školení získate komplexný prehľad o aktuálnej úprave zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s cieľom jej správnej aplikácie v praxi a riešenia konkrétnych príkladov so zameraním na problematické okruhy.

Predmet, rozsah a dôvody zmien odmeňovania zamestnancov

 • subjekty, na ktoré sa zákon vzťahuje
 • finančné podhodnotenie, roztrieštenosť a obmedzenia 

 Najvýznamnejšie zmeny s dopadom na aplikačnú prax

 • zmeny účinné od 1. januára 2019
 • zmeny účinné od 1. septembra 2019 

Kvalifikačné predpoklady

 • vzdelanie a prax
 • osobitný kvalifikačný predpoklad
 • posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • tarifný plat, zvýšenie tarifného platu a
 • zákonné príplatky
 • príplatok za profesijný rozvoj
 • nárokové zložky platu
 • nenárokové zložky platu
 • povinnosti zamestnávateľa

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried a pracovných tried

 • zaraďovanie podľa najnáročnejšej činnosti
 • zaraďovanie vedúceho zamestnanca
 • katalóg pracovných činností
 • zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • započítavanie odbornej praxe a započítanej praxe

Najčastejšie problémy pri aplikácii zákona

Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

Komu je určený

Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť personalistiky, mzdovej politiky a oblasť riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom  ale aj kontrolórom, audítorom a všetkým záujemcom o problematiku odmeňovania, ktorí sa chcú dozvedieť viac z aplikačnej praxe.

WEBINÁR je určený pre subjekty

 • štátnej správy a verejnej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie)
 • samosprávy
 • obce, VÚC, štátne fondy

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.