Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Kataster nehnuteľností ako verejný zoznam, resp. verejný register je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, t. j. aj stavieb, presnejšie povedané „iba“ niektorých stavieb, keďže de lege lata nie všetky stavby sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. V aplikačnej praxi je niekedy sporné, či určitá stavba je alebo nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností, resp. vznikajú otázky, ako určitú stavbu zapísať do katastra nehnuteľností.

Seminár je zameraný na problematiku právnej úpravy zápisu stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností. Osobitná pozornosť bude venovaná právnej úprave zápisu bytov, nebytových priestorov a práv k nim do katastra nehnuteľností, ako aj problematike nadstavieb bytových domov, keďže ide o záležitosť obzvlášť frekventovanú v katastrálnej praxi.

V rámci seminára budú prezentované stanoviská orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností k danej problematike a takisto stanoviská zaujaté v rozhodovacej praxi súdov k danej téme. Dôraz sa kladie na praktické skúsenosti z aplikačnej praxe.

Seminár sa zameria aj na verejnosť katastrálneho operátu s dôrazom na verejnosť zbierky listín, poskytovanie údajov katastra, ich hodnovernosť a záväznosť, vzťah katastrálneho zákona a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

 • Definícia stavby v právnom poriadku SR
 • Stavby zapisované do katastra nehnuteľností a stavby, ktoré sa spravidla do katastra nehnuteľností nezapisujú, rozhodovanie o predmete evidovania v katastri nehnuteľností
 • Zápis budov (rozostavaných stavieb), bytov (rozostavaných bytov), nebytových priestorov (rozostavaných nebytových priestorov), apartmánov a štúdií do katastra nehnuteľností
 • Zrúcaniny, garáže, rybníky a iné stavby a kataster nehnuteľností
 • Nadstavby, vstavby a prestavby a kataster nehnuteľností
 • Nadobúdanie vlastníckeho práva a iných vecných práv k stavbám
 • Zápis práv k stavbám do katastra nehnuteľností a materiálna publicita katastra nehnuteľností
 • Praktické ukážky zápisov stavieb v katastri nehnuteľností
 • Oprava chybného zápisu stavby alebo práva k stavbe v katastrálnom operáte
 • Stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo veciach zápisu stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností
 • Katastrálny operát
 • Verejnosť katastrálneho operátu
 • Zbierka listín
 • Poskytovanie údajov katastra

Komu je určený

advokátom, advokátskym koncipientom, exekútorom, správcovcom konkurznej podstaty, právnickej verejnosti, firemným/podnikovým právnikom, notárom, realitným maklérom

Harmonogram školenia: Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová

Je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Správy katastra Pezinok. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Je dlhoročnou zamestnankyňou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra, odborníčkou na poskytovanie údajov katastra a ochranu údajov katastra z hľadiska GDPR.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.