Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Kataster nehnuteľností ako verejný zoznam, resp. verejný register je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, t. j. aj stavieb, presnejšie povedané „iba“ niektorých stavieb, keďže de lege lata nie všetky stavby sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. V aplikačnej praxi je niekedy sporné, či určitá stavba je alebo nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností, resp. vznikajú otázky, ako určitú stavbu zapísať do katastra nehnuteľností.

Seminár je zameraný na problematiku právnej úpravy zápisu stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností. Osobitná pozornosť bude venovaná právnej úprave zápisu bytov, nebytových priestorov a práv k nim do katastra nehnuteľností, ako aj problematike nadstavieb bytových domov, keďže ide o záležitosť obzvlášť frekventovanú v katastrálnej praxi.

V rámci seminára budú prezentované stanoviská orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností k danej problematike a takisto stanoviská zaujaté v rozhodovacej praxi súdov k danej téme. Dôraz sa kladie na praktické skúsenosti z aplikačnej praxe.

Seminár sa zameria aj na verejnosť katastrálneho operátu s dôrazom na verejnosť zbierky listín, poskytovanie údajov katastra, ich hodnovernosť a záväznosť, vzťah katastrálneho zákona a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Definícia stavby v právnom poriadku SR
 • Stavby zapisované do katastra nehnuteľností a stavby, ktoré sa spravidla do katastra nehnuteľností nezapisujú, rozhodovanie o predmete evidovania v katastri nehnuteľností
 • Zápis budov (rozostavaných stavieb), bytov (rozostavaných bytov), nebytových priestorov (rozostavaných nebytových priestorov), apartmánov a štúdií do katastra nehnuteľností
 • Zrúcaniny, garáže, rybníky a iné stavby a kataster nehnuteľností
 • Nadstavby, vstavby a prestavby a kataster nehnuteľností
 • Nadobúdanie vlastníckeho práva a iných vecných práv k stavbám
 • Zápis práv k stavbám do katastra nehnuteľností a materiálna publicita katastra nehnuteľností
 • Praktické ukážky zápisov stavieb v katastri nehnuteľností
 • Oprava chybného zápisu stavby alebo práva k stavbe v katastrálnom operáte
 • Stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo veciach zápisu stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností
 • Katastrálny operát
 • Verejnosť katastrálneho operátu
 • Zbierka listín
 • Poskytovanie údajov katastra

Komu je určený

advokátom, advokátskym koncipientom, exekútorom, správcovcom konkurznej podstaty, právnickej verejnosti, firemným/podnikovým právnikom, notárom, realitným maklérom

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Odeta Poldaufová

Je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Správy katastra Pezinok. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Je dlhoročnou zamestnankyňou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra, odborníčkou na poskytovanie údajov katastra a ochranu údajov katastra z hľadiska GDPR.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

13.6.2023

ONLINE

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

13.6.2023

Bratislava

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

10.8.2023

ONLINE

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

10.8.2023

Bratislava

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

11.10.2023

ONLINE

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

11.10.2023

Bratislava

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

19.12.2023

ONLINE

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

19.12.2023

Bratislava

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.