Seminár

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

Novely Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov na rok 2024

 • minimálna mzda - transparentnosť v odmeňovaní,
 • kolektívne zmluvy, kolektívne vyjednávanie,
 • vyplatenie mzdy v subdodávateľských vzťahoch,
 • rekreačný poukaz,
 • minimálne mzdové nároky 2024, mzdové zvýhodnenia, mzdová kompenzácia,
 • novely ďalších pracovnoprávnych predpisov.

Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:

 • základné zásady Zákonníka práce,
 • dôležité zmeny § 13 ZP, sťažnosť zamestnanca, obrátené dôkazné bremeno,
 • vybrané všeobecné ustanovenia, zákaz diskriminácie a zásada rovnakého zaobchádzania,
 • kompetencie v pracovnoprávnych vzťahoch a postavenie zástupcov zamestnancov,
 • vznik pracovného pomeru, pracovná zmluva a jej zmena podrobne  a jej náležitosti - povinné a ďalšie náležitosti, skúšobná doba a druhy pracovného pomeru, 
 • zmena pracovného pomeru,
 • informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania,
 • poskytovanie informácií aj v elektronickej podobe,
 • vymedzenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať a ich zmena,
 • trvanie pracovného pomeru, doba určitá, kratší pracovný pomer,
 • právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania,
 • domácka práca, telepráca,
 • otcovská dovolenka, materská a rodičovská dovolenka,
 • skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi,
 • skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca,
 • účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor,
 • odstupné a odchodné; odstupné, odchodné v prípade úmrtia zamestnanca,
 • nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.

Pracovná disciplína:

 • pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny,
 • kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny?
 • upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady,
  z judikatúry súdov.

Pracovný čas:

 • definícia pojmov - zákonný, ustanovený a určený pracovný čas,
 • spôsoby rozvrhnutia pracovného času - podmienky a možnosti, rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie,
 • evidencia pracovného času, evidencia dochádzky,
 • nadčas, pracovná zmena a zmennosť,
 • pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:

 • zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • druhy a podmienky všeobecne,
 • rozšírenie pôsobnosti Zákonníka práce aj na dohody – aplikácia vybraných ustanovení ZP, 
 • evidencia pracovného času, vykonanej práce,
 • možnosti skončenia prác na dohodu, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa, uzatvorenie len na dobu určitú a pod.

Komu je určený

Zamestanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Referencie

"Odborníčka nielen s teoretickými vedomosťami, ale veľa praktických rád priamo z praxe." 

"Veľmi dobre vysvetlená, objasnená téma. Lektorka ju výborne odborne podala." 

"Zo seminára mám veľmi dobrý dojem. Odnášam si odpovede na otázky, ktoré som potrebovala zodpovedať." 

"Seminár mi dal veľa nových informácií, zaujímavé a prínosné príklady zo života a z reálnych prípadov. Lektorka vedela dobre zodpovedať všetky konkrétne otázky." 

"Veľmi praktický seminár s množstvom praktických príkladov" 

Harmonogram školenia: Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.