Seminár

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiaca legislatíva

Ing. Anna Gaálová

Školenie je venované problematike verejných vodovodov a kanalizácií v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu. Príďte diskutovať s odborníčkou Ing. Annou Gaálovou.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Predmet úpravy zákona a vymedzenie základných pojmov
  • Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. subjekt verejného práva a postupy v konaní)
  • Oprávnenia na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. nútená správa, účelová finančná rezerva)
  • Pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (postup v konaní)
  • Verejná správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • Správne delikty a priestupky
  • Prechodné ustanovenia

Na školení/seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Komu je určený

Vodárenským spoločnostiam a obciam. Projektantom, investorom a právnickým osobám, ktoré stavajú/vlastnia/ prevádzkujú verejné vodovody a verejné kanalizácie.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Anna Gaálová

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

5.10.2023

ONLINE

Ing. Anna Gaálová

5.10.2023

Bratislava

Ing. Anna Gaálová

7.12.2023

ONLINE

Ing. Anna Gaálová

7.12.2023

Bratislava

Ing. Anna Gaálová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.