Seminár

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiaca legislatíva

Ing. Anna Gaálová

Školenie je venované problematike verejných vodovodov a kanalizácií v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu. Príďte diskutovať s odborníčkou Ing. Annou Gaálovou.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiaca legislatíva

  • Predmet úpravy zákona a vymedzenie základných pojmov
  • Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. subjekt verejného práva a postupy v konaní)
  • Oprávnenia na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. nútená správa, účelová finančná rezerva)
  • Pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (postup v konaní)
  • Verejná správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • Správne delikty a priestupky
  • Prechodné ustanovenia

Na školení/seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Komu je určený

Vodárenským spoločnostiam a obciam. Projektantom, investorom a právnickým osobám, ktoré stavajú/vlastnia/ prevádzkujú verejné vodovody a verejné kanalizácie.

Harmonogram školenia: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiaca legislatíva

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiaca legislatíva

Ing. Anna Gaálová

Odborníčka na vodné hospodárstvo a súvisiacu legislatívu, ktorá na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky dlhodobo pôsobila ako hlavný štátny radca alebo ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva. V minulosti 15 rokov pracovala na okresnom úrade v oblasti životného prostredia v rôznych pracovných pozíciách a 10 rokov…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.