Seminár

Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Rudolf Mozolík

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s úplným aktuálnym znením zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach) s dôrazom na súčasné poskytnutie príkladov z praktickej aplikácie ustanovení tohto zákona. Počas školenia poskytneme účastníkom aktuálne a relevantné informácie súvisiace s celým procesom vybavovania sťažností.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Úvod do problematiky seminára:

Charakter a určenie zákona o sťažnostiach

Výklad ustanovení § 1 až § 8 zákona o sťažnostiach:

 • Základné pojmy
 • Pozitívne a negatívne vymedzenie sťažností
 • Podávanie sťažností
 • Odkladanie sťažností
 • Sprístupňovanie dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažností a utajenie totožnosti sťažovateľa

Výklad ustanovení § 9 až § 17 zákona o sťažnostiach:

 • Prijímanie sťažností a ich evidencia
 • Úprava príslušnosti na vybavenie sťažnosti
 • Lehoty na vybavenie sťažnosti a ich počítanie
 • Povinnosti súvisiace s oboznamovaním s obsahom sťažnosti
 • Vyžadovanie spolupráce od sťažovateľa, vyžadovanie súčinnosti od orgánov verejnej správy a iných subjektov

Výklad ustanovení § 18 až § 28 zákona o sťažnostiach:

 • Prešetrovanie sťažnosti. Náležitosti súvisiacej dokumentácie (zápisnice o prešetrení sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti) a ich vyhotovenie
 • Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
 • Kontrola vybavovania sťažnosti, poriadková pokuta, spoločné a prechodné ustanovenia a účinnosť zákona o sťažnostiach
 • Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice

Záver:

 • Zhrnutie seminára a význam znalosti témy pre prax
 • Diskusia – priestor na otázky k téme seminára a jeho ukončenie

 

V priebehu 2., 3. a 4. časti seminára účastníkov oboznámime s najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami, ku ktorým dochádza pri praktickej aplikácii vysvetľovaných ustanovení zákona o sťažnostiach. Súčasne si pripravíme krátky rozbor týchto nedostatkov a analýzu príčin ich vzniku.

Komu je určený

Vzdelávanie o problematike prešetrovania a vybavovania sťažností je určené najmä všetkým výkonným zamestnancom verejnej správy, ktorí majú v priamej pracovnej náplni vykonávanie úloh v tejto oblasti, resp. všetkým riadiacim zamestnancom verejnej správy, ktorí v zmysle svojich služobných povinností zodpovedajú za plnenie úloh v tejto oblasti.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Rudolf Mozolík

V oblasti prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií pracuje od roku 2000. Od roku 2009 je zamestnaný na Úrade vlády SR, v súčasnosti vo funkcii riaditeľa odboru petícií, sťažností a iných podaní.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

20.4.2023

ONLINE

Rudolf Mozolík

20.4.2023

Bratislava

Rudolf Mozolík

12.7.2023

ONLINE

Rudolf Mozolík

12.7.2023

Bratislava

Rudolf Mozolík

25.9.2023

ONLINE

Rudolf Mozolík

25.9.2023

Bratislava

Rudolf Mozolík

21.11.2023

ONLINE

Rudolf Mozolík

21.11.2023

Bratislava

Rudolf Mozolík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.