Seminár

Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Rudolf Mozolík

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s úplným aktuálnym znením zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach) s dôrazom na súčasné poskytnutie príkladov z praktickej aplikácie ustanovení tohto zákona. Počas školenia poskytneme účastníkom aktuálne a relevantné informácie súvisiace s celým procesom vybavovania sťažností.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Úvod do problematiky seminára:

Charakter a určenie zákona o sťažnostiach

Výklad ustanovení § 1 až § 8 zákona o sťažnostiach:

 • Základné pojmy
 • Pozitívne a negatívne vymedzenie sťažností
 • Podávanie sťažností
 • Odkladanie sťažností
 • Sprístupňovanie dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažností a utajenie totožnosti sťažovateľa

Výklad ustanovení § 9 až § 17 zákona o sťažnostiach:

 • Prijímanie sťažností a ich evidencia
 • Úprava príslušnosti na vybavenie sťažnosti
 • Lehoty na vybavenie sťažnosti a ich počítanie
 • Povinnosti súvisiace s oboznamovaním s obsahom sťažnosti
 • Vyžadovanie spolupráce od sťažovateľa, vyžadovanie súčinnosti od orgánov verejnej správy a iných subjektov

Výklad ustanovení § 18 až § 28 zákona o sťažnostiach:

 • Prešetrovanie sťažnosti. Náležitosti súvisiacej dokumentácie (zápisnice o prešetrení sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti) a ich vyhotovenie
 • Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
 • Kontrola vybavovania sťažnosti, poriadková pokuta, spoločné a prechodné ustanovenia a účinnosť zákona o sťažnostiach
 • Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice

Záver:

 • Zhrnutie seminára a význam znalosti témy pre prax
 • Diskusia – priestor na otázky k téme seminára a jeho ukončenie

 

V priebehu 2., 3. a 4. časti seminára účastníkov oboznámime s najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami, ku ktorým dochádza pri praktickej aplikácii vysvetľovaných ustanovení zákona o sťažnostiach. Súčasne si pripravíme krátky rozbor týchto nedostatkov a analýzu príčin ich vzniku.

Komu je určený

Vzdelávanie o problematike prešetrovania a vybavovania sťažností je určené najmä všetkým výkonným zamestnancom verejnej správy, ktorí majú v priamej pracovnej náplni vykonávanie úloh v tejto oblasti, resp. všetkým riadiacim zamestnancom verejnej správy, ktorí v zmysle svojich služobných povinností zodpovedajú za plnenie úloh v tejto oblasti.

Harmonogram školenia: Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Rudolf Mozolík

V oblasti prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií pracuje od roku 2000. Od roku 2009 je zamestnaný na Úrade vlády SR, v súčasnosti vo funkcii riaditeľa odboru petícií, sťažností a iných podaní.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.