Seminár

Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách

Mgr. Jaroslava Antalová

Počas školenia sa budeme venovať témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov, najmä s dôrazom na zmeny, ktoré priniesli posledné novely zákona o štátnej službe.

Obsahová náplň

Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona

 • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z praxe.

Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
 • Organizačné zmeny jednoduchšie
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca,
 • Poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca a zastupovaním vedúceho zamestnanca,
 •  Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca a postup po odvolaní,
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru  a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona
 • Vekový cenzus a štatutárny orgán
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní
 • Zmeny v zriaďovaní výberovej komisie

Podmienky vykonávania štátnej služby

 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach
 • Zrušenie sľubu

Vzdelávanie štátneho zamestnanca

 • Oboznamovanie s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia

Odmeňovanie

 • Funkčný plat štátneho zamestnanca
 • Príplatky, náhrady a odmeny
 • Priznanie osobného príplatku

Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe

Odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe Vám na našom seminári predstaví konkrétne otázky týkajúce sa:

 • štátnozamestnaneckého pomeru
 • obsadzovania štátnozamestnaneckých miest
 • organizačných zmien v služobných úradoch
 • výberových konaní
 • práv a povinností štátneho zamestnanca
 • obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere
 • odmeňovania, odstupného a odchodného
 • otázky k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca
 • k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
 • ku zmenám v jednotlivých ustanoveniach

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť Vám:

 

 • ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novelách
 • konkrétne príklady z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa
 • vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení
 • odvolávanie vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu
 • pružnejší postup služobných úradov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest
 • ako posilniť personálne kapacity prijímaním uchádzačov do dočasnej štátnej
 • služby na prechodný čas
 • zmeny v požadovaných kvalifikačných predpokladoch pri zaraďovaní štátnych zamestnancov do niektorých platových tried

 

Komu je určený

 • subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti
 • vedúcim zamestnancom
 • personalistom
 • ekonómom
 • mzdárom
 • kontrolórom
 • audítorom
 • štátnym zamestnancom a ostatným záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Jaroslava Antalová

Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

24.11.2022

ONLINE

Mgr. Jaroslava Antalová

24.11.2022

Bratislava

Mgr. Jaroslava Antalová

3.2.2023

ONLINE

Mgr. Jaroslava Antalová

3.2.2023

Bratislava

Mgr. Jaroslava Antalová

12.4.2023

ONLINE

Mgr. Jaroslava Antalová

12.4.2023

Bratislava

Mgr. Jaroslava Antalová

14.7.2023

ONLINE

Mgr. Jaroslava Antalová

14.7.2023

Bratislava

Mgr. Jaroslava Antalová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.