Seminár

Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia

Vladimír Pirošík

NOVINKA: Školenie pre stavebné úrady je zamerané na zákon o slobode informácií. Viete, aká je právna zodpovednosť zamestnancov stavebných úradov a starostov obcí? Poznáte povinnosti a sankcie vyplývajúce z nedodržania zákona o slobode informácií? Počas školenia sa budeme venovať aj dôležitej aktuálnej novele zákona účinnej od 1. januára 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia

 • Informácia o dopade novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií účinnej od 1. 1. 2023 na prax
 • Pôsobnosť zákona o slobode informácií v rámci preneseného výkonu štátnej správy
 • Právna zodpovednosť zamestnancov stavebných úradov a starostov obcí
 • Prehľad najčastejších pochybení pri sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií
 • Nahliadanie do spisu: Infozákon vs Správny poriadok
 • Projektová dokumentácia – ochrana v zmysle Autorského zákona
 • Informačné práva účastníkov stavebných konaní, informačné práva infožiadateľov
 • Šikanózne žiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej ochrany
 • Informačný filibustering (zahlcovanie úradov samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
 • Ochrana obchodného tajomstva a citlivých dát od podnikateľov a developerov
 • Autorskoprávna ochrana, ochrana projektovej dokumentácie podľa Infozákona
 • Územnoplánovacia dokumentácia: sprístupňovanie, zverejňovanie (rozhodnutia súdov)
 • Ochrana osobných údajov a ochrana osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií – prokuratúra, priestupkové konanie
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov samosprávy
 • Opakované použitie informácií (OPI) – ozrejmenie málo známeho zákonného inštitútu
 • Informácia o pripravovanom návrhu novely zákona č. 211/2000 Z. z.
 • Otázky a odpovede

Komu je určený

Seminár je určený pre stavebné úrady, obce

Harmonogram školenia: Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia

Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov, dlhoročný lektor komunálnej legislatívy a autor viacerých publikácii o územnej samospráve.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.