Seminár

Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia

Vladimír Pirošík

NOVINKA: Školenie pre stavebné úrady je zamerané na zákon o slobode informácií. Viete, aká je právna zodpovednosť zamestnancov stavebných úradov a starostov obcí? Poznáte povinnosti a sankcie vyplývajúce z nedodržania zákona o slobode informácií? Počas školenia sa budeme venovať aj dôležitej aktuálnej novele zákona účinnej od 1. januára 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Informácia o dopade novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií účinnej od 1. 1. 2023 na prax
 • Pôsobnosť zákona o slobode informácií v rámci preneseného výkonu štátnej správy
 • Právna zodpovednosť zamestnancov stavebných úradov a starostov obcí
 • Prehľad najčastejších pochybení pri sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií
 • Nahliadanie do spisu: Infozákon vs Správny poriadok
 • Projektová dokumentácia – ochrana v zmysle Autorského zákona
 • Informačné práva účastníkov stavebných konaní, informačné práva infožiadateľov
 • Šikanózne žiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej ochrany
 • Informačný filibustering (zahlcovanie úradov samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
 • Ochrana obchodného tajomstva a citlivých dát od podnikateľov a developerov
 • Autorskoprávna ochrana, ochrana projektovej dokumentácie podľa Infozákona
 • Územnoplánovacia dokumentácia: sprístupňovanie, zverejňovanie (rozhodnutia súdov)
 • Ochrana osobných údajov a ochrana osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií – prokuratúra, priestupkové konanie
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov samosprávy
 • Opakované použitie informácií (OPI) – ozrejmenie málo známeho zákonného inštitútu
 • Informácia o pripravovanom návrhu novely zákona č. 211/2000 Z. z.
 • Otázky a odpovede

Komu je určený

Seminár je určený pre stavebné úrady, obce

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov, dlhoročný lektor komunálnej legislatívy a autor viacerých publikácii o územnej samospráve.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.6.2023

ONLINE

Vladimír Pirošík

8.6.2023

Bratislava

Vladimír Pirošík

20.9.2023

ONLINE

Vladimír Pirošík

20.9.2023

Bratislava

Vladimír Pirošík

15.11.2023

ONLINE

Vladimír Pirošík

15.11.2023

Bratislava

Vladimír Pirošík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.