Seminár

Zákon o petičnom práve

Praktické školenie zamerané na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rudolf Mozolík

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov seminára s aktuálnym znením ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petíciách), ako aj so znením ďalších s ním súvisiacich právnych predpisov. Poskytneme vám relevantné informácie súvisiace s celým procesom podávania a vybavovania petícií s dôrazom na poskytnutie možných príkladov praktickej aplikácie ustanovení tohto zákona z pohľadu peticionárov, ako aj z pohľadu orgánov verejnej moci, príslušných na vybavenie petície.

V priebehu školenia budú účastníci oboznamovaní s najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami, ku ktorým dochádza pri praktickej aplikácií vysvetľovaných ustanovení zákona o petíciách, vrátane ich rozboru a analýzy príčin ich vzniku.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Úvod do problematiky seminára

 • Charakter a určenie zákona o petíciách
 • Vzťah zákona o petíciách k zákonu č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Problematika Elektronických hromadných žiadostí a Európskych občianskych iniciatív a ich vzťah k petičnému zákonu

Výklad ustanovení § 1 až § 3 zákona o petíciách

 • Úvodné ustanovenia k charakteru pojmu petícia
 • Určenie a účel podávania petície
 • Úloha a postavenie petičného výboru

Výklad ustanovení § 4 zákona o petíciách

 • Ustanovenia k problematike podpory petície občanmi
 • Spôsob a možnosti zhromažďovania podpisov pod petíciu
 • Náležitosti, resp. obsah petičných hárkov v listinnej forme a jeho zvláštnosti
 • Spôsob a možnosti elektronicky vykonávanej podpory petície a jej preukazovanie
 • Petičný systém, účel a možnosti jeho využitia

Výklad ustanovení § 5 zákona o petíciách

 • Náležitosti petície, jej formy a spôsoby jej doručovania orgánu verejnej moci, odstraňovanie nedostatkov petície
 • Rozdiely vo vybavovaní petícií, ktoré majú charakter sťažnosti alebo žiadostí a návrhu
 • Lehoty na vybavenie petícií
 • Spory o príslušnosť orgánov verejnej moci na  vybavenie petície a ich riešenie
 • Účel a podmienky prerokovania výsledkov vybavenia petície so zástupcami peticionárov
 • Osobitosti riešenia petície orgánmi územnej samosprávy
 • Spôsob oznamovania výsledku petície a povinnosti pri ich zverejňovaní

Výklad ustanovení § 6 a 7 zákona o petíciách

 • Spôsob vyžadovania a poskytovania súčinnosti pri vybavovaní petície z úrovne zástupcu peticionárov alebo z úrovne iných orgánov verejnej moci
 • Spoločné ustanovenia pre zákon o petíciách


 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Rudolf Mozolík

V oblasti prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií pracuje od roku 2000. Od roku 2009 je zamestnaný na Úrade vlády SR, v súčasnosti vo funkcii riaditeľa odboru petícií, sťažností a iných podaní.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

14.3.2023

ONLINE

Rudolf Mozolík

14.3.2023

Bratislava

Rudolf Mozolík

15.6.2023

ONLINE

Rudolf Mozolík

15.6.2023

Bratislava

Rudolf Mozolík

9.10.2023

ONLINE

Rudolf Mozolík

9.10.2023

Bratislava

Rudolf Mozolík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.