Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v stavebníctve – zmeny od 1. 1. 2021

Ing. Peter Gallovič

Počas školenia sa dozviete o povinnostiach, ktoré sa týkajú pôvodcov a držiteľov odpadov v oblasti stavebníctva pri tvorbe odpadu a nakladaní s ním v roku 2021.

Obsahová náplň

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a schválené zmeny 
 • Základné pojmy a základné ustanovenia
 • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi zo stavebnej činnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad povinností a možností ich plnenia
 • Odpady zo stavebnej činnosti – výnimka v zákone
 • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie s ním
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Správne delikty – prehľad pokút
 • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Komu je určený

Školenie je určené hlavne firmám, ktoré nakladajú s odpadmi (najmä stavebnými odpadmi).

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

25.11.2021

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

25.11.2021

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.