Seminár

Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore

Ing. Oľga Markovičová

Seminár je zameraný na identifikovanie potrieb súvisiacich s realizáciou stavebných prác pri správe a údržbe nehnuteľného majetku štátu alebo obce a výber vhodného postupu s cieľom podporiť profesionálny prístup osôb realizujúcich súťaže na zadanie zákaziek na poskytovanie projektových prác (služieb) a uskutočnenie stavebných prác a tým podporiť aj efektívne a hospodárne rozhodovanie o vynakladaní verejných finančných prostriedkov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore

Zákazky pri zabezpečovaní realizácie stavebných prác pri správe a údržbe nehnuteľného majetku štátu alebo obce z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov – služby, stavebné práce. Ako ovplyvňuje neznalosť pravidiel alebo nevhodná aplikácia ustanovení zákona o verejnom obstarávaní prípravu a realizáciu súťaží na zadanie zákaziek na projektové práce (služby)  a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom sektore.

 

  • zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
  • identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky
  • služby – zadanie projektových prác, autorský dozor, prieskumné práce
  • stavebné práce – zadanie stavebných prác vrátane súvisiacich služieb
  • praktické príklady a diskusia

Komu je určený

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami  z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok.

Harmonogram školenia: Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.