Webinár:
WEBINÁR: Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov po novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe s účinnosťou od 1. januára 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-15:00

Téma

Zákon o štátnej službe spolu s vykonávacími právnymi predpismi predstavuje komplexnú úpravu riadenia ľudských zdrojov nevyhnutne potrebných pre zmysluplnú realizáciu viacerých základných úloh právneho štátu. Novela zákona o štátnej službe odstraňuje niektoré aplikačné problémy, zjednodušuje právnu úpravu a flexibilnejšie nastavuje niektoré inštitúty v systéme štátnej služby.

Konkrétne otázky týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru, výberových konaní, práv a povinností štátneho zamestnanca, obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere, odmeňovania, odstupného a odchodného, či otázky k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca a k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru a ako sa zmenili jednotlivé ustanovenia Vám na našom seminári predstaví odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.6.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň webinára

Predmet a dôvody prijatia novely zákona

 • Ktoré zmeny so sebou priniesla novela zákona o štátnej službe, porovnanie z predchádzajúcim právnym nastavením z praxe.

Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona – vekový cenzus štatutárneho orgánu
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní

Podmienky vykonávania štátnej služby

 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Povinnosť slušného správania sa na všetkých úrovniach
 • Zrušenie sľubu

Vzdelávanie štátneho zamestnanca

 • Oboznámenie s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo

Disciplinárna zodpovednosť štátneho zamestnanca

 • Zmeny súvisiace s porušením služobnej disciplíny

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Minimálna doba štátnej služby na účely služobného hodnotenia

Odmeňovanie

 • Funkčný plat štátneho zamestnanca - tarifný plat, osobný plat,
 • Príplatky, náhrady a odmeny
 • Priznanie osobného príplatku po novom

 

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom WEBINÁRA je predstaviť a vysvetliť účastníkom ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novele s účinnosťou od 1. januára 2020 na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení.

Účastníci webinára sa dozvedia, aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesla novela zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:

 • zjednodušenie výberových konaní
 • úprava povinností služobných úradov v nadväznosti na systemizáciu
 • zmeny štátnozamestnaneckého pomeru (preloženie štátneho zamestnanca, zmena druhu štátnej služby atď.)
 • zmeny v preukazovaní bezúhonnosti
 • čiastočná liberalizácia obsadzovania štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
 • podmienky poskytnutia služobného voľna
 • úprava služobného hodnotenia
 • modifikovanie úpravy podmienok na výkon činnosti mentora
 • modifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupné
 • a iné legislatívno-technické zmeny.

Venovať sa budeme témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov, najmä s dôrazom na zmeny, ktoré priniesla novela zákona o štátnej službe. 

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

WEBINÁR „Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov po novele zákona účinnej od 1. januára 2020“ je určený pre organizácie štátnej správy, ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie.

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov po novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe s účinnosťou od 1. januára 2020

 • ONLINE
 • 4.6.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.