Seminár:
WEBINÁR: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po zmenách od 1. januára 2019 a od 1. septembra 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 12:00

Téma

Získajte komplexný prehľad zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po poslednej novele a z vybraných okruhov otázok, ktoré priniesli nedostatky v odmeňovaní zamestnancov vyplývajúcich z uplatňovania zákona  v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 21.4.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

Na školení získate komplexný prehľad o aktuálnej úprave zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s cieľom jej správnej aplikácie v praxi a riešenia konkrétnych príkladov so zameraním na problematické okruhy.

Predmet, rozsah a dôvody zmien odmeňovania zamestnancov

 • subjekty, na ktoré sa zákon vzťahuje
 • finančné podhodnotenie, roztrieštenosť a obmedzenia 

 Najvýznamnejšie zmeny s dopadom na aplikačnú prax

 • zmeny účinné od 1. januára 2019
 • zmeny účinné od 1. septembra 2019 

Kvalifikačné predpoklady

 • vzdelanie a prax
 • osobitný kvalifikačný predpoklad
 • posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • tarifný plat, zvýšenie tarifného platu a
 • zákonné príplatky
 • príplatok za profesijný rozvoj
 • nárokové zložky platu
 • nenárokové zložky platu
 • povinnosti zamestnávateľa

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried a pracovných tried

 • zaraďovanie podľa najnáročnejšej činnosti
 • zaraďovanie vedúceho zamestnanca
 • katalóg pracovných činností
 • zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • započítavanie odbornej praxe a započítanej praxe

Najčastejšie problémy pri aplikácii zákona

Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom WEBINÁRA je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o odmeňovaní zamestnancov najmä s dôrazom na posledné zmeny, s prezentovaním konkrétnych príkladov z praxe so zameraním na problematické okruhy otázok a navrhovanými zmenami.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť personalistiky, mzdovej politiky a oblasť riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom  ale aj kontrolórom, audítorom a všetkým záujemcom o problematiku odmeňovania, ktorí sa chcú dozvedieť viac z aplikačnej praxe.

WEBINÁR je určený pre subjekty

 • štátnej správy a verejnej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie)
 • samosprávy
 • obce, VÚC, štátne fondy

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9.00 - 12.00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po zmenách od 1. januára 2019 a od 1. septembra 2019

 • ONLINE
 • 21.4.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  O senioroch

Odborné publikácie:  Mzdová učtáreň