Webinár:
WEBINÁR: Nové ustanovenia daňového poriadku

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-15:00

Téma

Čo ešte neviete o nových ustanoveniach, ktoré vyplývajú zo zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňového poriadku od 1.1.2018?

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 2.7.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň webinára

 • Prezentácia daňového poriadku podľa aktuálneho znenia účinného od 1.1.2018, s osobitným zameraním na oblasť výkonu daňovej kontroly - začatie, priebeh a ukončenie daňovej kontroly, vyrubovacie konanie  vrátane dokazovania zistení uvedených v protokole z daňovej kontroly, skrátené vyrubovacie konanie (vyrubovací rozkaz) a súvisiace ustanovenia s procesom daňovej kontroly.
 • Informácia k novým ako aj  k doplneným ustanoveniam daňového poriadku nadväzne na novelu č. 267/2017 Z.z. Z. z. k daňovému poriadku s účinnosťou od od 1.1.2019, ktorá prináša nové inštitúty pri správe daní, ktoré doteraz daňový poriadok neupravoval:
  • Reforma inštitútu „daňové tajomstvo“, ktorým sa uvoľňuje daňovétajomstvopresun zodpovednosti na žiadateľa o informáciu, ktorá je daňovým tajomstvom,
  • Zavedenie nového inštitútu „Index daňovej spoľahlivosti“ - tzv. známkovanie daňových subjektov správcom dane na základe  sledovanej dobrovoľnej daňovej povinnosti za účelom motivovať daňové subjekty k dobrovoľnej daňovej povinnosti,
  • Vyhotovenie súhrnného protokolu – jeho vyhotovenie len  pri zisteniach navzájom prepojených transakciách daňových subjektov.
  • Ustanovenie lehoty na vykonanie vyrubovacieho konania po daňovej kontrole – akceptovanie  tejto požiadavky od podnikateľskej verejnostizníženie zaťaženosti správcu dane a daňového subjektu,
  • Rozšírenie zoznamov daňových subjektov zverejňovaných na web. stránke finančného riaditeľstva o nové zoznamy - zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a primeranej  ochrany daňových subjektov voči verejnosti,
  • Transpozícia Smerníc Rady (EÚ) v boji proti daňovým podvodom proti legalizácii dane z príjmov nekalým praktikám vo veci vyhýbania sa daňovým povinnostiam:
 • a)  Smernice Rady (EÚ) 2016/2258, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí,

  b) Smernice Rady (EÚ)2016/1164, ktorá upravuje pravidlá proti praktikám daňových subjektov vo veci vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zamedziť účelovému obchádzaniu daňovej povinnosti alebo získanie  daňového zvýhodnenia, na ktoré daňový subjekt nemá  právny nárok,   

  • Zavedenie povinnej elektronickej komunikácie na všetky daňové subjekty - podnikateľov od  1.1.2018 a udelenie dočasnej výnimky z povinného elektronického doručovania pre FO- podnikateľov do 30.6.2018,
  • Predĺženie lehoty na podanie odvolania proti rozhodnutiam správcu dane - z 15 dní na 30 dní od doručenia rozhodnutia prvostupňového orgánu.

 

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

WEBINÁR je zameraný na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní - daňový poriadok a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Získanie a zvýšenie vedomostnej úrovne účastníkov webinár v oblasti správy daní - ako je:

 • uplatnenie zásad správy daní, a to nielen pri správe daní, ale aj v iných konaniach v rámci správy daní,
 • počítanie a stanovenie lehôt pri správe daní,
 • vytýkacie konanie,
 • daňové tajomstvo a priebeh výkonu daňovej kontroly a jej ukončenie,
 • určenie dane podľa pomôcok,
 • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a miestnom zisťovaní,
 • uplatnenie predbežného opatrenia,
 • dokazovanie vo vyrubovacom konaní, vyrubovací rozkaz,
 • možnosť vypracovania čiastkového protokolu pri daňovej kontrole DPH,
 • zavedenie nového inštitútu „záväzné stanovisko“ pri dani z príjmov a DPH,
 • zverejňovanie zoznamov daňových subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na DPH, následne ich výmaz po uplynutí ustanovenej lehoty a po splnení podmienok,
 • postup pri uplatnení opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane alebo druhostupňového (odvolacieho orgánu),
 • zverejňovanie výšky splatnej dane u vybraných daňových subjektov,
 • zverejňovanie daňových subjektov na web stránke FR a MF, ktorí uplatňujú odpočet výdavkov na výskum a vývoj zo základu dane a z iných dôvodov ich zverejnenie,
 • spôsob a správnosť doručenia písomností, inštitút zastupovania pred správcom dane,
 • inštitút prerušenia daňovej kontroly,
 • problematika sankčného systému za správny delikt, odpustenie alebo povolenia úľavu sankcií,
 • možnosť uplatnenia odkladu platenia daní po novom, nový postup spôsob nakladania s daňovým preplatkom, pri ktorom zaniklo právo vyrubiť daň,
 • nový postup pri vylúčení zamestnanca po podaní námietky na jeho vylúčenie,
 • počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň,
 • informácia k daňového exekučnému konaniu a k prechodným ustanoveniam daňového poriadku.

Získanie základných informácií k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013 s praktickými príkladmi. Uplatnenie zákona sa vzťahuje tak na podnikateľov ako aj na fyzické osoby nepodnikateľov.

Získanie základných informácií k uplatňovaniu zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. po novele č. 338/2016 Z. z. s účinnosťou od 31. 12.2016. Zákon je určený pre daňové subjekty, ktoré podnikajú v oblasti regulovaných činností na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, alebo Úradom podľa osobitného predpisu (napr. energetika, poisťovníctvo a zaisťovníctvo, poštové služby, verejné vodovody a verejné kanalizácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti ) uvedených v tomto zákone. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

 • Daňové subjekty, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti:
  • účtovníctva, ktorým správcom dane je daňový úrad, alebo colný úrad; 
  • miestnych daní, ktorým správcom dane je obec;
  • neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja), ktoré vykonávajú aj podnikateľskú činnosť.
 • Pre všetky daňové subjekty, ktoré podliehajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti správe daní

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Nové ustanovenia daňového poriadku

 • ONLINE
 • 2.7.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.