Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov.

Obsahová náplň

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a v priebehu seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie.

 • Vodný zákon:
  • rozdelenie vôd,
  • Vodný plán Slovenska, Program opatrení,
  • nakladanie s vodami,
  • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
  • ochranné pásma vodárenských zdrojov,
  • chránená vodohospodárska oblasť,
  • mimoriadne zhoršenie kvality vôd,
  • havarijný plán, manipulačný poriadok,
  • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
  • vodné toky a správa vodných tokov,
  • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).

 

 • Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR.
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko).
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.

Komu je určený

Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby, ktoré svojou pracovnou činnosťou nakladajú s vodami), investori, projektanti, experti z oblasti životného prostredia, vodohospodári, ale aj pracovníci verejnej správy.

Referencie

"Malá skupina účastníkov, preto výborna komunikácia s prednašajúcim." 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Tatiana Herchlová

Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

23.11.2021

ONLINE

Ing. Tatiana Herchlová

23.11.2021

Bratislava

Ing. Tatiana Herchlová

6.12.2021

ONLINE

Ing. Tatiana Herchlová

6.12.2021

Bratislava

Ing. Tatiana Herchlová

1.2.2022

ONLINE

Ing. Tatiana Herchlová

1.2.2022

Bratislava

Ing. Tatiana Herchlová

29.3.2022

ONLINE

Ing. Tatiana Herchlová

29.3.2022

Bratislava

Ing. Tatiana Herchlová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.