Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Vodný zákon a súvisiace predpisy

Vodný zákon:

 • rozdelenie vôd, 
 • vodné plánovanie,  environmentálne ciele,
 • dobrý stav vôd a postup pri dosahovaní výnimky  - nové !
 • všeobecné  užívanie vôd,
 • nakladanie  s vodami a povolenia na osobitné užívanie vôd,
 • zosúladenie niektorých povolení  - nové !
 • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
 • malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO – kategórie, limity, revízie, povinnosti   vlastníkov – nové !
 • ochranné pásma vodárenských zdrojov, chránená vodohospodárska oblasť,
 • znečisťujúce látky, mimoriadne zhoršenie kvality vôd, havarijný plán,  skúšky tesnosti, vodohospodár
 • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
 • vodné toky a správa vodných tokov,
 • orgány štátnej vodnej správy a ich pôsobnosť,
 • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).

Súvisiace legislatívne predpisy vrátane:

 • novelizovaný zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách – nové !
 • NV SR č. 269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd – pripravované zmeny !
 • vyhl.č. 418/2010 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia vodného zákona,
 • vyhl.č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri mimoriadnom zhoršení vôd.
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.
 • Súpis administratívnych povinností vyplývajúcich z vodného zákona.

 

Komu je určený

Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby, ktoré svojou pracovnou činnosťou nakladajú s vodami), investori, projektanti, experti z oblasti životného prostredia, vodohospodári, ale aj pracovníci verejnej správy.

Referencie

"Malá skupina účastníkov, preto výborna komunikácia s prednašajúcim." 

Harmonogram školenia: Vodný zákon a súvisiace predpisy

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.