Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Vodný zákon:

 • rozdelenie vôd, 
 • vodné plánovanie,  environmentálne ciele,
 • dobrý stav vôd a postup pri dosahovaní výnimky  - nové !
 • všeobecné  užívanie vôd,
 • nakladanie  s vodami a povolenia na osobitné užívanie vôd,
 • zosúladenie niektorých povolení  - nové !
 • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
 • malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO – kategórie, limity, revízie, povinnosti   vlastníkov – nové !
 • ochranné pásma vodárenských zdrojov, chránená vodohospodárska oblasť,
 • znečisťujúce látky, mimoriadne zhoršenie kvality vôd, havarijný plán,  skúšky tesnosti, vodohospodár
 • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
 • vodné toky a správa vodných tokov,
 • orgány štátnej vodnej správy a ich pôsobnosť,
 • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).

Súvisiace legislatívne predpisy vrátane:

 • novelizovaný zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách – nové !
 • NV SR č. 269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd – pripravované zmeny !
 • vyhl.č. 418/2010 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia vodného zákona,
 • vyhl.č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri mimoriadnom zhoršení vôd.
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.
 • Súpis administratívnych povinností vyplývajúcich z vodného zákona.

 

Komu je určený

Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby, ktoré svojou pracovnou činnosťou nakladajú s vodami), investori, projektanti, experti z oblasti životného prostredia, vodohospodári, ale aj pracovníci verejnej správy.

Referencie

"Malá skupina účastníkov, preto výborna komunikácia s prednašajúcim." 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Tatiana Herchlová

Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

17.7.2023

ONLINE

Ing. Tatiana Herchlová

17.7.2023

Bratislava

Ing. Tatiana Herchlová

28.9.2023

ONLINE

Ing. Tatiana Herchlová

28.9.2023

Bratislava

Ing. Tatiana Herchlová

9.11.2023

ONLINE

Ing. Tatiana Herchlová

9.11.2023

Bratislava

Ing. Tatiana Herchlová

18.12.2023

ONLINE

Ing. Tatiana Herchlová

18.12.2023

Bratislava

Ing. Tatiana Herchlová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.