" />

Seminár:
Vodný zákon a súvisiace predpisy 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 25.11.2019
Miesto: Žilina
Najbližší garantovaný termín: 21.10.2019, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a v priebehu seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie.

 • Vodný zákon:
  • rozdelenie vôd,
  • Vodný plán Slovenska, Program opatrení,
  • nakladanie s vodami,
  • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
  • ochranné pásma vodárenských zdrojov,
  • chránená vodohospodárska oblasť,
  • mimoriadne zhoršenie kvality vôd,
  • havarijný plán, manipulačný poriadok,
  • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
  • vodné toky a správa vodných tokov,
  • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).

 

 • Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR.
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko).
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach  a povinnostiach vyplývajúcich z aktuálneho stavu legislatívy – zákon číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Obsahom školenia sú  práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií. Účastníkom bude poskytnutá  praktická pomoc pri riešení problémových situácií a stanoviskách medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár.

Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby, ktoré svojou pracovnou činnosťou nakladajú s vodami), investori, projektanti, experti z oblasti životného prostredia, vodohospodári, ale aj pracovníci verejnej správy.

Lektor

Ing. Anna Gaálová

Ing. Anna Gaálová

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Referencie

"Malá skupina účastníkov, preto výborna komunikácia s prednašajúcim pani lektorkou Gáalovou." Slovenská elektrizačna prenosová sústava, a.s.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Vodný zákon a súvisiace predpisy 

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 21.10.2019
 • Ing. Anna Gaálová
 • 185,00 EUR + DPH
Tento termín je žiaľ vypredaný.
 • 25.11.2019
 • Ing. Anna Gaálová
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 4.12.2019
 • Ing. Anna Gaálová
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 27.2.2020
 • Ing. Anna Gaálová
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 26.3.2020
 • Ing. Anna Gaálová
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • Banská Bystrica
 • 29.4.2020
 • Ing. Anna Gaálová
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • Trenčín
 • 3.6.2020
 • Ing. Anna Gaálová
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 9.7.2020
 • Ing. Anna Gaálová
 • 185,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme