Seminár:
Vetranie a klimatizácia budov

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

So zvyšujúcimi sa požiadavkami na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a tesnosť budov je čoraz viac aktuálnejšia otázka riešenia núteného vetrania a klimatizácie vo všetkých budovách. Požiadavky na vnútorné prostredie budov, škodliviny.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Progresívne vetracie a klimatizačné sústavy.
 • Tepelné straty a vzduchotesnosť.
 • Funkcia vetracích a klimatizačných zariadení.
 • Mikroklíma.
 • Riadené vetranie s rekuperáciou.
 • Kritériá posudzovania kvality vetracích a klimatizačných zariadení s rekuperáciou.
 • Úsporné riešenia vetracích a klimatizačných systémov.
 • Energetická náročnosť, ekonomická efektívnosť a environmentálna šetrnosť vetracích a klimatizačných sústav.
 • Znižovanie spotreby energie a požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie.
 • Spätné získavanie tepla a rekuperačné vetranie.
 • Voľba, výpočet, návrh a posúdenie vetracích a klimatizačných sústav.
 • Montáž, prevádzka a servis vetracích a klimatizačných sústav.
 • Meranie a regulácia vetracích a klimatizačných sústav.
 • Riadiace systémy budov a dispečing.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

So zvyšujúcimi sa požiadavkami na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a tesnosť budov je čoraz viac aktuálnejšia otázka riešenia núteného vetrania a klimatizácie vo všetkých budovách. Požiadavky na vnútorné prostredie budov, škodliviny.

 • Nové trendy vo vetracej a klimatizačnej technike budov, čisté priestory.
 • Kombinované systémy, využitie obnoviteľných zdrojov energie, spätné získavanie tepla, rekuperácia tepla.
 • Voľba, výpočet, návrh a posúdenie vetracích a klimatizačných zariadení.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Montážny a servisný technik, obchodno-technický pracovník, projektant, energetik, správca budov, záujemci o problematiku.

Lektor

doc. Ing. Belo Füri PhD.

doc. Ing. Belo Füri PhD.

Absolvoval Strojnícku fakultu BME v Budapešti (Budapeštianska technická univerzita, Maďarsko),  odbor Energetické strojárstvo v roku 1973. Po ukončení štúdia pracoval ako konštruktér SES, n. p. Tlmače a technicko-hospodársky pracovník v Považských strojárňach, n. p. Považská Bystrica.

Od októbra 1975 pracoval ako výskumný pracovník v EGÚ – Výskumný ústav energetický v Bratislave. Od júna 1983 bol výskumným pracovníkom Katedry tepelnej techniky na Strojníckej fakulte SVŠT Bratislava (od r. 2001 STU v Bratislave), neskôr ako odborný asistent do konca augusta 2008. V roku 2006 získal vedecko-akademickú hodnosť PhD. 

Od septembra 2008 je pracovníkom Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, najprv ako odborný asistent a po habilitácii v roku 2010 ako docent. Zastáva funkciu vedúceho oddelenia Vetrania a klimatizácie na Katedre TZB. Zaoberá sa úsporami energií, aplikáciou tepelných čerpadiel. Je spoluautorom monografie Tepelné čerpadlá z r. 1988. Je spoluautorom troch vydaní vysokoškolských skrípt Chladiaca technika (Základy techniky chladenia a tepelných čerpadiel) a skrípt Termomechanika. Je autorom odbornej publikácie Nízkoteplotné vykurovanie a OZE (2001), Energetický audit a certifikácie budov (2008) a Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy (2009) a množstva odborných článkov. Je oprávnený vykonávať energetickú certifikáciu Vetranie a klimatizácia.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Vetranie a klimatizácia budov

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme