Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Cieľom seminára je vybaviť účastníkov praktickými zručnosťami na vedenie štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru, ktorý je jednou z najúčinnejších metód výberu vôbec. Poskytneme vám metodiku vedenia takéhoto rozhovoru, hodnotenia jeho výstupov, ako aj otázok využiteľných pri postihovaní typických pracovných kompetencií.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

  • Rozhovor ako výberová metóda pod mikroskopom: najčastejšie využívané typy, ich výhody a nevýhody, spôsoby a stratégie vedenia rozhovoru
  • Príprava rozhovoru, určenie typických pracovných kompetencií a spôsobov ich postihovania, kontrola nad priebehom a procesom rozhovoru, prepojenie rozhovoru s kompetenčným profilom pracovného miesta
  • Obvyklé zdroje otázok pri príprave na rozhovor, situačné otázky verzus otázky zamerané na minulosť, ostatné typy otázok
  • Štruktúra rozhovoru: priebeh, otázky, systém hodnotenia odpovedí, kontrola nad jeho priebehom
  • Minulé pracovné správanie uchádzača ako hlavný zdroj informácií o jeho budúcom pracovnom správaní. Problematika dôkazu a protidôkazu kompetencie
  • Nácvik tvorby otázok ku vzorovým kompetenciám (schopnosť tímovej spolupráce, systematickosť a sebaorganizácia, líderstvo atď.)
  • Technika STAR, iné spôsoby rozvíjania odpovedí uchádzača
  • Interaktívny nácvik vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru a hodnotenia výstupov z neho
  • Zásady záverečného zhodnotenia rozhovoru, kvalifikovaný odhad motivácie, spôsobilosti, kariérovej orientácie, osobnej integrity a bezproblémovosti uchádzača

Komu je určený

Seminár je určený recruiterom, personalistom, vedúcim pracovníkom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Je absolventom štúdia psychológie na FFUK Bratislava v r. 1986, v rovnakom roku mu bol udelený PhDr. Od r. 1987 pedagogicky a výskumne pôsobí na Katedre psychológie FFUK Bratislava, v poslednom období v pozícii odborného asistenta.  V roku 2008 získal titul PhD. Jeho pedagogická činnosť je rôznorodá, vyučuje predmety ako z okruhu základných…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.