Seminár

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Ivan Pauer

Viete, aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?
Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.
Kontrola či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

 • Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti?
 • Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom?
 • Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom?
 • Autorský dozor podľa zákona č. 198/1992 Zb.:
  • autorský dozor projektanta: význam, obsah a rozsah odborného autorského dohľadu,
  • ochrana autorských práv autora projektu stavby a architektonického návrhu,
 • Stavebný dozor:
  • podstata stavebného dozoru,
  • oprávnenie na výkon činnosti stavebného dozoru,
  • vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb svojpomocou.
  • kontrolná činnosť stavebným dozorom ostatných stavieb na základe zmluvy so stavebníkom.
 • Projekt stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb.:
  • oprávnenie na projektovú činnosť,
  • obsah a rozsah projektu stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb.
  • vplyv právnych predpisov na obsah a rozsah projektu,
  • význam Projektu organizácie výstavby pri príprave a uskutočňovaní stavby,
  • možnosť dopracovania projektu pre potreby výberového konania na výber zhotoviteľa stavby,
  • koordinácia a zabezpečenie projektov pre uskutočnenie stavby,
  • prerokovanie projektov pre uskutočnenie stavby,
 • Realizačné projekty:
  • spolupráca účastníkov výstavby počas uskutočňovania stavby
  • obsah a rozsah realizačných projektov,
  • význam zhotoviteľskej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
 • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
  • činnosť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti na stavenisku,
  • spolupráca koordinátora bezpečnosti so zhotoviteľom projektu pre stavebné povolenie.
 • Praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb
  • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • najčastejšie chyby pri navrhovaní a uskutočňovaní stavby
  • zmluvné zabezpečenie výstavby,
  • kolaudácia stavieb,
  • záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,
  • praktické skúsenosti a upozornenia.
 • Diskusia

Komu je určený

Osoby vykonávajúce autorský dozor, odborný autorský dohľad, stavebný dozor, technický dozor, stavbyvedúci, firmy zaoberajúce sa inžinierskou, investičnou, dodávateľskou a zhotoviteľskou činnosťou.

Harmonogram školenia: Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.