Seminár:
Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní, ako i zdokonalenie postupov pri vydávaní správnych rozhodnutí, pri ich preskúmavaní resp. pri výkone rozhodnutia. Osvojenie si zmien v súvislosti s novelizáciou zákona.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel (posledná s účinnosťou od 1.11.2017).
 • Subjekty správneho konania.
 • Správny orgán a jeho príslušnosť.
 • Účastníci správneho konania, ich procesné práva a povinnosti.
 • Začatie a priebeh správneho konania.
 • Podklady pre rozhodnutie a rozhodnutie správneho orgánu.
 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.
 • Preskúmavanie rozhodnutí súdmi.
 • Výkon rozhodnutia (exekúcia).

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní, ako i zdokonalenie postupov pri vydávaní správnych rozhodnutí, pri ich preskúmavaní resp. pri výkone rozhodnutia. Osvojenie si zmien v súvislosti s novelizáciou zákona.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

starostom, primátorom, obecným a mestským úradom a všetkým záujemcom o problematiku

Lektor

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva. Publikovala viaceré odborné a vedecké práce z oblasti verejnej správy a osobitne sa venuje problematike správneho konania. Zároveň pôsobí ako členka riešiteľských kolektívov viacerých grantov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Správny poriadok pre starostov a primátorov v roku 2020

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme