Seminár

Správne konanie – teória a prax

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Školenie je venované aplikácií pravidiel správneho konania do praxe. Skúsený odborník vám zodpovie na vaše otázky, ktoré riešite v každodennej praxi.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Správne konanie – teória a prax

  • aplikácia základných pravidiel (princípov) správneho konania v procesných úkonoch správnych orgánov,
  • doručovanie dôležitých listových zásielok do vlastných rúk fyzickým osobám a právnickým osobám,
  • počítanie lehôt v správnom konaní v nadväznosti na vyznačovanie doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia
  • správne rozhodnutie – ako akt aplikácie noriem správneho práva pri výkone verejnej správy, materiálne a formálne náležitosti rozhodnutia, druhy rozhodnutí,
  • všeobecné procesné inštitúty prvostupňového správneho konania – začatie konania, ústne pojednávanie, zisťovanie  podkladov vrátane dokazovania pred vydaním rozhodnutia, obligatórne a fakultatívne dôvody pre prerušenie a zastavenie konania,
  • jednotlivé procesné úkony budú komentované v nadväznosti na judikatúru Najvyššieho správneho súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a tam, kde to bude aplikovateľné, aj Európskeho súdu pre ľudské práva.

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Správne konanie – teória a prax

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Správne konanie – teória a prax

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej činnosti sa osobitne venuje správnemu trestaniu a všeobecnému správnemu konaniu. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, komentárov a učebných textov, ako napríklad Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb, komentáru k zákonu o sťažnostiach,…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.