Seminár

Správne konanie – teória a prax

doc. JUDr. Jana Vallová PhD.

Školenie je venované aplikácií pravidiel správneho konania do praxe. Skúsená odborníčka vám zodpovie na vaše otázky, ktoré riešite v každodennej praxi.

Obsahová náplň

  • aplikácia  pravidiel správneho konania v procesných úkonoch správnych orgánov,
  • doručovanie dôležitých  listových zásielok  do vlastných rúk fyzickým osobám a právnickým osobám,
  • všeobecné procesné inštitúty – začatie konanie, ústne pojednávanie , zisťovanie  podkladov vrátane  dokazovania pred vydaním rozhodnutia, počítanie lehôt, obligatórne a fakultatívne dôvody pre prerušenie a zastavenie konania,
  • správne rozhodnutie – ako akt aplikácie noriem správneho práva pri výkone verejnej správy, materiálne a formálne náležitosti rozhodnutia, druhy rozhodnutí a ich preskúmateľnosť súdom.
  • preskúmanie rozhodnutí ako fakultatívna fáza správneho konania prostredníctvom riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
  • jednotlivé procesné úkony budú komentované v nadväznosti na judikatúru Najvyššieho súdu SR a na ustálenú rozhodovaciu prax súdov.

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

doc. JUDr. Jana Vallová PhD.

Absolventka právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1993 pracuje na rôznych úsekoch verejnej správy. Od roku 2007 zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy na Ministerstve vnútra SR. Od roku 2013 zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy sekcie verejnej správy Ministerstva…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

19.10.2022

ONLINE

doc. JUDr. Jana Vallová PhD.

19.10.2022

Bratislava

doc. JUDr. Jana Vallová PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.