Seminár

Správne konanie – teória a prax

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Školenie je venované aplikácií pravidiel správneho konania do praxe. Skúsený odborník vám zodpovie na vaše otázky, ktoré riešite v každodennej praxi.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • aplikácia základných pravidiel (princípov) správneho konania v procesných úkonoch správnych orgánov,
  • doručovanie dôležitých listových zásielok do vlastných rúk fyzickým osobám a právnickým osobám,
  • počítanie lehôt v správnom konaní v nadväznosti na vyznačovanie doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia
  • správne rozhodnutie – ako akt aplikácie noriem správneho práva pri výkone verejnej správy, materiálne a formálne náležitosti rozhodnutia, druhy rozhodnutí a ich preskúmateľnosť súdom,
  • všeobecné procesné inštitúty – začatie konanie, ústne pojednávanie, zisťovanie  podkladov vrátane dokazovania pred vydaním rozhodnutia, obligatórne a fakultatívne dôvody pre prerušenie a zastavenie konania,
  • preskúmanie rozhodnutí ako fakultatívna fáza správneho konania prostredníctvom riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
  • jednotlivé procesné úkony budú komentované v nadväznosti na judikatúru Najvyššieho správneho súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a tam, kde to bude aplikovateľné aj Európskeho súdu pre ľudské práva.

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej činnosti sa osobitne venuje správnemu trestaniu a všeobecnému správnemu konaniu. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, komentárov a učebných textov, ako napríklad Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb, komentáru k zákonu o sťažnostiach,…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

16.5.2023

ONLINE

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

16.5.2023

Bratislava

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

19.9.2023

ONLINE

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

19.9.2023

Bratislava

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

5.12.2023

ONLINE

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

5.12.2023

Bratislava

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.