Seminár:
Špecialista verejného obstarávania

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 750 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 4-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Vzdelávací program vám ponúkne ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania. Získate prehľad o aktuálnej legislatívne, príprave a procesoch verejného obstarávania. Lektorka sa bude venovať aj podlimitným zákazkám a zákazkám s nízkou hodnotou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 19.2.2020 - 3.3.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Legislatíva VO a základné pojmy

 • pôsobnosť zákona o VO
 • základné pojmy
 • princípy verejného obstarávania
 • výnimky zo zákona o VO
 • postupy verejného obstarávania

Príprava verejného obstarávania

 • PHZ, finančné limity, rozdeľovanie na časti
 • súťažné podklady, zmluva
 • podmienky účasti
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • zábezpeka

 Procesy v rámci postupu verejného obstarávania

 • vyhlásenie verejného obstarávania
 • predkladanie ponúk
 • otváranie ponúk
 • posúdenie splnenia podmienok účasti, JED, zoznam hospodárskych subjektov
 • hodnotenie ponúk, vrátane uskutočnenia elektronickej aukcie
 • ukončenie verejného obstarávania – uzatvorenie zmluvy, register partnerov vo verejnom obstarávaní
 • oznámenia vo verejnom obstarávania
 • zmeny zmluvy
 • vyhotovenie referencie

 Informačné a zverejňovacie povinnosti

 • profil verejného obstarávateľa
 • archivácia
 • informačné a zverejňovacie povinnosti

 Revízne postupy a sankcie

 • žiadosť o nápravu
 • konanie o námietkach
 • konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa
 • ex-ante posúdenie
 • odvolanie
 • správne delikty a sankcie

 Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

 • podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska, bežná dostupnosť na trhu, špecifiká, postupy
 • podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska, určenie podmienok účasti, špecifiká
 • zákazky s nízkou hodnotou, bežná dostupnosť na trhu, špecifiká, obmedzenia

 Najčastejšie pochybenia

 • pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
 • pri stanovení opisu predmetu zákazky
 • pri určení podmienok účasti
 • pri určení kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • pri určení zábezpeky
 • pri posúdení splnenia podmienok účasti
 • pri vyhodnotení ponúk
 • pri uzavretí zmluvy
 • pri plnení informačných a zverejňovacích povinností
 • Praktické ukážky
 • Úrad pre verejné obstarávanie, jeho kompetencie

 Legislatíva na samoštúdium

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 41/2019 Z. z. zo dňa 11. 02. 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Vyhláška č. 132/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

Vyhláška č. 152/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Vyhláška č. 155/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

Vyhláška č. 118/2018 Z. z. zo dňa 5. 04. 2018, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu  na finančný limit pri súťaži návrhov

Vyhláška č. 157/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného  inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vzdelávací program ponúkne účastníkom ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania. Nadobudnite potrebné vedomosti a aplikujte ich v praxi.

Kurz je zložený z bloku prednášok, samoštúdia a záverečného testu. Po úspešnom zvládnutí testu vám vydáme Certifikát.

Ako účastník kurzu získate prehľad o aktuálnej legislatívne, príprave a procesoch verejného obstarávania. Lektorka sa tiež zameria na zverejňovacie povinnosti, revízne postupy, sankcienajčastejšie chyby pri verejnom obstarávaní. Venovať sa bude aj podlimitným zákazkám a zákazkám s nízkou hodnotou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Záujemcom a uchádzačom o verejné obstarávanie, osobám pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osobám zostavujúcim žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačom či účastníkom

Lektor

Mgr. Martina Galabová

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s realizáciou postupov verejného obstarávania pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a taktiež s poradenstvom v oblasti vereného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov. Venuje sa publikačnej činnosti, lektorovaniu a poradenskému servisu. Je autorka publikácie „Centrálne verejné obstarávanie“ vydavateľstva VERLAG DASHŐFER.

Časový harmonogram

Prednášky: 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 19.2.2020, 20.2.2020, 21.2.2020, 28.9.2020, 29.9.2020, 30.9.2020

 • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 – 12.00 prednáška
 • 12.00 – 13.00 obed
 • 13.00 – 16.00 prednáška a diskusia

Samoštúdium

Záverečné preskúšanie: 25.10.2019, 3.3.2020, 16.10.2020

 • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 – 10.00 prednáška

Termíny a prihlásenie - Špecialista verejného obstarávania

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 19.2.2020 - 3.3.2020
 • Mgr. Martina Galabová
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.9.2020 - 30.9.2020
 • Mgr. Martina Galabová
 • 750,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Anafin - analýzy, financie, výkazy

Odborné publikácie:  Franchising