Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

Vzdelávací program vám ponúkne ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania. Získate prehľad o aktuálnej legislatíve, príprave a procesoch verejného obstarávania. Lektorka sa bude venovať aj podlimitným zákazkám a zákazkám s nízkou hodnotou.

Obsahová náplň

Legislatíva VO a základné pojmy

 • pôsobnosť zákona o VO
 • základné pojmy
 • princípy verejného obstarávania
 • výnimky zo zákona o VO
 • postupy verejného obstarávania

Príprava verejného obstarávania

 • PHZ, finančné limity, rozdeľovanie na časti
 • súťažné podklady, zmluva
 • podmienky účasti
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • zábezpeka

 Procesy v rámci postupu verejného obstarávania

 • vyhlásenie verejného obstarávania
 • predkladanie ponúk
 • otváranie ponúk
 • posúdenie splnenia podmienok účasti, JED, zoznam hospodárskych subjektov
 • hodnotenie ponúk, vrátane uskutočnenia elektronickej aukcie
 • ukončenie verejného obstarávania – uzatvorenie zmluvy, register partnerov vo verejnom obstarávaní
 • oznámenia vo verejnom obstarávania
 • zmeny zmluvy
 • vyhotovenie referencie

 Informačné a zverejňovacie povinnosti

 • profil verejného obstarávateľa
 • archivácia
 • informačné a zverejňovacie povinnosti

 Revízne postupy a sankcie

 • žiadosť o nápravu
 • konanie o námietkach
 • konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa
 • ex-ante posúdenie
 • odvolanie
 • správne delikty a sankcie

 Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

 • podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska, bežná dostupnosť na trhu, špecifiká, postupy
 • podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska, určenie podmienok účasti, špecifiká
 • zákazky s nízkou hodnotou, bežná dostupnosť na trhu, špecifiká, obmedzenia

 Najčastejšie pochybenia

 • pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
 • pri stanovení opisu predmetu zákazky
 • pri určení podmienok účasti
 • pri určení kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • pri určení zábezpeky
 • pri posúdení splnenia podmienok účasti
 • pri vyhodnotení ponúk
 • pri uzavretí zmluvy
 • pri plnení informačných a zverejňovacích povinností
 • Praktické ukážky
 • Úrad pre verejné obstarávanie, jeho kompetencie

 Legislatíva na samoštúdium

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 41/2019 Z. z. zo dňa 11. 02. 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Vyhláška č. 132/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

Vyhláška č. 152/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Vyhláška č. 155/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

Vyhláška č. 118/2018 Z. z. zo dňa 5. 04. 2018, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu  na finančný limit pri súťaži návrhov

428/2019 Z. z. zo 6. decembra 2019, účinná od 1. 1. 2020, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Komu je určený

Záujemcom a uchádzačom o verejné obstarávanie, osobám pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osobám zostavujúcim žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačom či účastníkom

Časový harmonogram

Prednášky:

6.6.2022, 7.6.2022, 8.6.2022
8.8.2022, 9.8.2022, 10.8.2022
5.10.2022, 6.10.2022, 7.10.2022
6.12.2022, 7.12.2022, 8.12.2022 

 • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 – 12.00 prednáška
 • 12.00 – 13.00 obed
 • 13.00 – 15.30 prednáška a diskusia

Výhody kurzu

 • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Prebieha v malej skupine – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas seminárov a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na sekcii verejného obstarávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kde vedie procesy zadávania zákaziek. Pracovala tiež na odbore verejného obstarávania Ministerstva vnútra SR, na Ministerstve financií SR  a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Dáša Paláková

V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006. Bola súčasťou implementácie projektu Elektronického kontraktačného systému, ktorý so svojím tímom úspešne zaviedla do praxe. 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

6.6. – 8.6.2022

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

6.6. – 8.6.2022

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

8.8. – 10.8.2022

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

8.8. – 10.8.2022

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

5.10. – 7.10.2022

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

5.10. – 7.10.2022

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

6.12. – 8.12.2022

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

6.12. – 8.12.2022

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.