Seminár:
Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1700 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách a majú ambície kariérne rásť, ako aj tým, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť a preukázať svoju odbornosť aj Certitikátom. Kurz vám poskytne široký záber teoretických, ale najmä praktických informácií. Úspešný absolvent bude schopný samostatne zostaviť daňové priznanie právnických osôb.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 1.4.2019 - 30.4.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. deň

Základné účtovné zásady, metódy, princípy a postupy

 • Základné účtovné zásady, metódy, princípy a postupy
 • Účtovanie na súvahových účtoch
 • Účtovanie na výsledkových účtoch
 • Účtovanie na podsúvahových účtoch
 • Aplikácia na konkrétnych účtovných prípadoch

2. deň

Vybrané problémy pri účtovaní na finančných účtoch

 • Hotovostné platby
 • Platby cez platobné karty
 • Darčekové poukážky
 • Peniaze na ceste
 • Pohyby medzi účtami
 • Účtovanie na účtoch vlastného imania
 • Účtovanie nákladov a výnosov a ich účtovné a daňové posúdenie

3. deň

Životný cyklus DHM a DNM a zásob v PÚ

 • Proces obstarania DHM a DNM
 • Odpisovanie majetku a zostavenie odpisového plánu
 • Porovnanie účtovných a daňových odpisov
 • Vyraďovanie majetku
 • DHM obstaraný formou finančného prenájmu
 • Spôsoby účtovania zásob
 • Vybrané druhy zásob, ktoré sa účtujú priamo do spotreby
 • Účtovanie drobného hmotného majetku (SHV v ocenení do 1 700 €)

4. deň

Zúčtovacie vzťahy

 • Postúpenie a odpis pohľadávok
 • Započítanie pohľadávok
 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Účtovanie opravných faktúr (dobropisov/ťarchopisov)
 • Prijaté a poskytnuté preddavky vrátane prijatých a poskytnutých preddavkov voči zamestnancom
 • Účtovanie na účtoch ostatných pohľadávok a záväzkov (315 a 325) a účtoch iných pohľadávok a záväzkov (378 a 379)
 • Účtovanie úverov
 • Účtovanie mzdových nárokov vrátane náhrad za PN, dovolenku a účtovania konta pracovného času
 • Preddavky poskytnuté zamestnancom
 • Používanie debetnej/kreditnej platobnej karty zamestnancom
 • Pridelenie kariet zamestnancom, z ktorých je možné čerpať

5. deň

Vybrané problémy, zostavenie účtového rozvrhu, analytická evidencia a podsúvahová evidencia

 • Účtovanie ochranných pracovných prostriedkov
 • Účtovanie vybraných zamestnaneckých benefitov
 • Zostavenie účtového rozvrhu účtovnej jednotky pre účtovné a daňové potreby a pre potreby vykazovania majetku a záväzkov v účtovnej závierke
 • Podsúvahová evidencia ako súčasť účtového rozvrhu účtovnej jednotky
 • Praktické príklady na účtovanie na podsúvahovej evidencii
 • Opravy chýb minulých období
 • Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s.r.o. a v a.s.

6. deň

Zostavenie účtovnej závierky v PÚ

 • Závierkové účtovné prípady
 • Upravujúce závierkové účtovné prípady
 • Praktické príklady k závierkovým účtovným prípadom a upravujúcim závierkovým prípadom (rezervy, nevyfakturované dodávky, opravné položky, časové rozlíšenie, kurzové rozdiely)
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Súčasti účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
 • Praktické postupy a príklady pri zostavovaní účtovnej závierky

7. deň

Transformácia VH na ZD a zostavenie daňového priznania DzP PO

 • Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane
 • Pripočítateľné položky k základu dane z príjmov
 • Odpočítateľné položky od základu dane z príjmov
 • Uplatňovanie daňovej straty v zdaňovacom období roku 2017
 • Preddavky na daň z príjmov
 • Lehoty, spôsoby a postupy pri podávaní daňového priznania správcovi dane
 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO

8. deň

Praktické konzultácie a vyhodnotenie kurzu

 • Praktické konzultácie a odpovede na otázky účastníkov
 • Test
 • Vyhodnotenie kurzu

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Akreditované štúdium: Senior účtovník je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený certifikát. Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Akreditovaný seminár je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách a majú ambície kariérne rásť. Je výborným základom, ak sa chcete posunúť na pozíciu senior účtovníka.

Vzdelávanie je určené účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť a preukázať svoju odbornosť aj Certifikátom. Predpokladá sa znalosť problematiky.

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Ing. Eva Kútiková

Ing. Eva Kútiková

Pôsobí ako audítor, predtým učila aj na vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 1.4.2019 - 30.4.2019
 • Ing. Jana Mundierová, Ing. Eva Kútiková
 • 1 700,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.11.2019 - 6.12.2019
 • Ing. Jana Mundierová, Ing. Eva Kútiková
 • 1 700,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Neziskové organizácie

Odborné publikácie:  Účtovné súvzťažnosti od A do Z