Seminár

Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

JUDr. Martina Kostková

Disponujete pohľadávkami voči svojim dlžníkom, prípadne máte sami dlh? Existencia pohľadávky ako aj dlhu nie je nikdy príjemná. 

Obsahová náplň

Záväzkový vzťah a predpoklady jeho vzniku:

  • vymedzenie základných pojmov ako dlh, pohľadávka,
  • subjekty záväzkových vzťahov,
  • viacstranné záväzkové vzťahy, solidárne záväzky, delené záväzky,
  • záväzky z právnych úkonov a protiprávnych úkonov,
  • záväzky z bezdôvodného obohatenia sa a zodpovednosti za škodu

Konkurz ako možnosť riešenia úpadku dlžníka:

  • formy úpadku
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný dlžníkom
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom
  • začatie konkurzného konania a účinky s tým spojené
  • vyhlásenie konkurzu
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, najmä s prihliadnutím na následky neúplnej prihlášky pohľadávky,
  • činnosť správcu počas zisťovania a popierania pohľadávok,
  • všeobecná a osobitná podstata v konkurze a uspokojovanie pohľadávok v dôsledku jej speňaženia,
  • malý konkurz

Reštrukturalizácia:

  • reštrukturalizačný posudok,
  • začatie reštrukturalizačného konania a povolenie reštrukturalizácie, ich účinky na konanie dlžníka,
  • prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie,
  • schvaľovanie právnych úkonov dlžníka,
  • reštrukturalizačný plán a jeho plnenie, následky nesplnenia plánu

Exekučné konanie:

  • predpoklady exekučného konania,
  • zisťovanie majetku povinného,
  • upovedomenie o začatí exekúcie, následky súvisiace s jeho doručením a nedoručením,
  • blokovanie majetku povinného,
  • náležitosti námietok proti exekúcii,
  • exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
  • exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky,
  • predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní,
  • súpis majetku povinného a predaj hnuteľných vecí,
  • zrážky zo mzdy
  • vypratanie nehnuteľnosti v exekučnom konaní
  • register exekúcií

Komu je určený

majiteľom, konateľom, právnikom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu.Exekučnému právu sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnostiako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

3.8.2021

ONLINE

JUDr. Martina Kostková

20.10.2021

ONLINE

JUDr. Martina Kostková

20.10.2021

Bratislava

JUDr. Martina Kostková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.