Seminár:
Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Disponujete pohľadávkami voči svojim dlžníkom, prípadne máte sami dlh? Existencia pohľadávky ako aj dlhu nie je nikdy príjemná. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 19.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Záväzkový vzťah a predpoklady jeho vzniku:

  • vymedzenie základných pojmov ako dlh, pohľadávka,
  • subjekty záväzkových vzťahov,
  • viacstranné záväzkové vzťahy, solidárne záväzky, delené záväzky,
  • záväzky z právnych úkonov a protiprávnych úkonov,
  • záväzky z bezdôvodného obohatenia sa a zodpovednosti za škodu

Konkurz ako možnosť riešenia úpadku dlžníka:

  • formy úpadku
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný dlžníkom
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom
  • začatie konkurzného konania a účinky s tým spojené
  • vyhlásenie konkurzu
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, najmä s prihliadnutím na následky neúplnej prihlášky pohľadávky,
  • činnosť správcu počas zisťovania a popierania pohľadávok,
  • všeobecná a osobitná podstata v konkurze a uspokojovanie pohľadávok v dôsledku jej speňaženia,
  • malý konkurz

Reštrukturalizácia:

  • reštrukturalizačný posudok,
  • začatie reštrukturalizačného konania a povolenie reštrukturalizácie, ich účinky na konanie dlžníka,
  • prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie,
  • schvaľovanie právnych úkonov dlžníka,
  • reštrukturalizačný plán a jeho plnenie, následky nesplnenia plánu

Exekučné konanie:

  • predpoklady exekučného konania,
  • zisťovanie majetku povinného,
  • upovedomenie o začatí exekúcie, následky súvisiace s jeho doručením a nedoručením,
  • blokovanie majetku povinného,
  • náležitosti námietok proti exekúcii,
  • exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
  • exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky,
  • predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní,
  • súpis majetku povinného a predaj hnuteľných vecí,
  • zrážky zo mzdy
  • vypratanie nehnuteľnosti v exekučnom konaní
  • register exekúcií

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Disponujete pohľadávkami voči svojim dlžníkom, prípadne máte sami dlh? Existencia pohľadávky ako aj dlhu nie je nikdy príjemná. Seminár Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie odpovie nielen na otázky, ako v takomto prípade postupovať, aké možnosti priznáva právny poriadok tak veriteľom ako aj dlžníkom, ale aj na to, ktoré právne inštitúty sú v tej - danej situácii najvýhodnejšie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, právnikom

Lektor

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

 • 19.10.2020
 • JUDr. Martina Kostková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.10.2020
 • JUDr. Martina Kostková
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.