Seminár

Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

JUDr. Martina Kostková

Disponujete pohľadávkami voči svojim dlžníkom, prípadne máte sami dlh? Existencia pohľadávky ako aj dlhu nie je nikdy príjemná. 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

Záväzkový vzťah a predpoklady jeho vzniku:

  • vymedzenie základných pojmov ako dlh, pohľadávka,
  • subjekty záväzkových vzťahov,
  • viacstranné záväzkové vzťahy, solidárne záväzky, delené záväzky,
  • záväzky z právnych úkonov a protiprávnych úkonov,
  • záväzky z bezdôvodného obohatenia sa a zodpovednosti za škodu

Konkurz ako možnosť riešenia úpadku dlžníka:

  • formy úpadku
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný dlžníkom
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom
  • začatie konkurzného konania a účinky s tým spojené
  • vyhlásenie konkurzu
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, najmä s prihliadnutím na následky neúplnej prihlášky pohľadávky,
  • činnosť správcu počas zisťovania a popierania pohľadávok,
  • všeobecná a osobitná podstata v konkurze a uspokojovanie pohľadávok v dôsledku jej speňaženia,
  • malý konkurz

Reštrukturalizácia:

  • reštrukturalizačný posudok,
  • začatie reštrukturalizačného konania a povolenie reštrukturalizácie, ich účinky na konanie dlžníka,
  • prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie,
  • schvaľovanie právnych úkonov dlžníka,
  • reštrukturalizačný plán a jeho plnenie, následky nesplnenia plánu

Exekučné konanie:

  • predpoklady exekučného konania,
  • zisťovanie majetku povinného,
  • upovedomenie o začatí exekúcie, následky súvisiace s jeho doručením a nedoručením,
  • blokovanie majetku povinného,
  • náležitosti námietok proti exekúcii,
  • exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
  • exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky,
  • predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní,
  • súpis majetku povinného a predaj hnuteľných vecí,
  • zrážky zo mzdy
  • vypratanie nehnuteľnosti v exekučnom konaní
  • register exekúcií

Komu je určený

majiteľom, konateľom, právnikom

Harmonogram školenia: Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu.Exekučnému právu sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnostiako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.