Seminár:
Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohµadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 18
Najbliľąí termín: 28.10.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň ąkolenia

 • Vecná, organizačná a nákladová ątruktúra projektu.
 • Pracovný balík, zoznam činností.
 • Trvanie činností.
 • Sie»ový graf a harmonogram.
 • Výpočet časového plánu bez obmedzení.
 • Výpočet časového plánu s obmedzeniami prostriedkov a času.
 • Kritická cesta (časové rezervy) a kritický re»azec (časové nárazníky).
 • Plánovanie rizík projektu.
 • Plán kontroly projektu
 • Prezentácia plánu projektu účastníkmi ąkolenia.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôľeme!

Input:

Popis

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohµadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

Kontaktná osoba

Dana Jánoąíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieµová skupina

projektoví manaľéri, pracovníci zabezpečujúci prípravu a realizáciu stavebných projektov.

Lektor

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manaľmentu STU a zároveň prednáąa a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieµa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo ątrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnos»ou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou Správnej rady Slovenského inątitútu pre projektové riadenie.

Referencie

"Veµmi pozitívne hodnotím nadobudnutie nových vedomostí v danej oblasti, roząírenie slovnej zásoby, príjemný kolektív aj ąkoliteµka." Trnavská vodárenská spoločnos», a.s.

"Rád som si zopakoval vedomosti, ktoré som uľ vo svojej praxi nadobudol. Dobrý a správny mix informácií z praxe, ktoré som mal kedysi na ąkole." Technická univerzita v Koąiciach

"Dobrá prezentácia témy, dobré diskusie o projektoch, stavbách, postupov pri rezalizácií projektov." Slovenská národná kniľnica

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáąka
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáąka a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám poąleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

 • ONLINE
 • 28.10.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 12.11.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.1.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 28.1.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.3.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.3.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.4.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.4.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 11.5.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 11.5.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.8.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.8.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 24.9.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 24.9.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 28.10.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 28.10.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 16.11.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.11.2021
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Eąte sú k dispozícii voµné miesta.
K dispozícií je uľ len obmedzený počet miest.
Tento termín je ľiaµ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme