Seminár

Reklamné stavby po novele stavebného zákona 2021 a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

JUDr. Helena Spišiaková

Cieľom školenia je ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri riešení reklamných stavieb bol v súlade so zásadami zákonnosti. 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Reklamné stavby po novele stavebného zákona 2021 a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

REKLAMNÉ STAVBY podľa stavebného zákona

 • Právna úprava pojmu „reklamná stavba“
 • Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti
 • Technické požiadavky na reklamné stavby

Povoľovanie reklamných stavieb

 • Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie
 • Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce
 • Ohlasovanie drobných reklamných stavieb
 • Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní
  • Náležitosti žiadosti o povolenie reklamnej stavby
  • Postup stavebného úradu pri povoľovaní reklamnej stavby
  • Náležitosti stavebného povolenia na reklamnú stavbu

Užívanie reklamných stavieb

 • Údržba reklamných stavieb
 • Nevyhnutné úpravy 
 • Nariadenie zabezpečovacích prác

Nelegálne (čierne) reklamné stavby

 • Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad
 • Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách
  • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia
  • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia
  • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb podľa cestného zákona

Sankcie za nelegálne reklamné stavby

 • Priestupky podľa stavebného zákona
 • Správne delikty podľa stavebného zákona
 • Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona

Právna úprava iných reklamných prostriedkov

Komu je určený

 • zamestnanci obecných úradov (spoločných stavebných úradov), ktorí majú v náplni práce povoľovanie reklamných stavieb
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

Harmonogram školenia: Reklamné stavby po novele stavebného zákona 2021 a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Reklamné stavby po novele stavebného zákona 2021 a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

JUDr. Helena Spišiaková

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pracuje na odbore stavebného poriadku a rovnako pôsobí ako lektorka a konzultant pre rôzne oblasti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.