Seminár

Profesionálna asistentka

PhDr. Tatiana Lesayová

Naučte sa všetko potrebné pre profesionálne vystupovanie a komunikáciu asistentky. Organizujte svoju prácu a dosiahnite skvelé výsledky. Spoznajte spoločenskú a biznis etiketu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Profesionálna asistentka

Osobnosť a profesionálna komunikácia asistentky

 • Osobnosť, kompetencie a vyžadovaný profil asistentky, sekretárky
 • Sebapoznanie, odhalenie silných a slabých stránok vlastnej osobnosti, vytváranie pozitívneho prvého dojmu
 • Profesionálna a efektívna komunikácia v práci asistentky (verbálna aj neverbálna: správanie, oblečenie a vizáž, úprava priestoru)
 • Asertívne techniky zvládania agresívnych a manipulatívnych výrokov
 • Vedieť  požiadať o láskavosť, odmietnuť požiadavku, uplatniť nárok a pod.
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby, práca s oprávnenou i neoprávnenou kritikou
 • Listová,  mailová a telefonická komunikácia

Spoločenská a biznis etiketa v práci asistentky

 • Pravidlá dávania prednosti, dôležitosť neverbálnej komunikácie a prvého dojmu
  • Čo patrí do prvého dojmu
  • Verbálne a neverbálne pozdravy, podávanie rúk, bozky a dotyky v práci
  • Pravidlá oslovovania, používanie akademických titulov a hodností, kto je pani a kto slečna
  • Pravidlá a spôsoby predstavovania
  • Kto navrhuje tykanie a kedy si môžeme „povykať“
 • Práca s vizitkami, skratky na vizitkách, čo je in a čo je out
 • Ako správne zostaviť zasadací poriadok pri pracovnej návšteve, rokovaní a na spoločenské podujatia
 • Prijímanie pracovných návštev a povinnosti asistentky pri pracovných stretnutiach
  • Príprava a výzdoba rokovacej miestnosti, používanie vlajok
  • Prijímanie a vítanie návštev, konverzácia
  • Podávanie občerstvenia, čo sa nesmie objaviť na rokovacom stole
  • Výber, odovzdávanie, prijímanie darov a kvetov v súlade s etiketou
  • Odprevádzanie návštev, vhodné a nevhodné spôsoby rozlúčky s obchodným partnerom
 • Príprava a organizácia spoločenských podujatí
  • Práca s pozvánkami, skratky a dress code na pozvánkach
  • Etiketa hostiteľa a hosťa
  • Najčastejšie prehrešky na spoločenských podujatiach
 • Odlišnosti spoločenskej etikety a protokolu vo svete
 •  Imidž asistentky, základy vhodného obliekania sa do práce a na spoločenské podujatia

Organizácia práce a sebariadenie asistentky

 • Identifikácia individuálnych zlodejov času a spôsoby ich eliminácie
 • Stanovovanie priorít podľa dôležitosti a naliehavosti
 • Ako neprokrastinovať a zvyšovať výkon v súlade s individuálnym biorytmom
 • Sebariadenie a zvyšovanie odolnosti voči stresu
 • Prvá pomoc v stresových situáciách
 • Štýly riešenia konfliktov a ich konštruktívne uplatňovanie v záťažových situáciách
 • Ostatné podľa požiadaviek klientov

Komu je určený

Školenie je určené vedúcim sekretariátu, office manažérom, asistentkám. Všetkým, ktorí chcú dobre zvládnuť vedenie administratívy, firemnú kultúru a naučiť sa reprezentovať svoju spoločnosť.

Harmonogram školenia: Profesionálna asistentka

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Profesionálna asistentka

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.