Seminár:
Prípravný kurz na certifikačnú skúšku: Kvalifikovaný účtovník

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-15.00

Téma

Jedinečný rozvojový program pre účtovníkov, ktorého cieľom je pripraviť vás na úspešné zvládnutie skúšok a získanie medzinárodne uznávaného certifikátu: Kvalifikovaný účtovník. Prednášky sú kombinované s diskusiou, prípadovými štúdiami a cvičnými príkladmi.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

  Prípravný kurz na certifikačnú skúšku Kvalifikovaný účtovník je rozdelený do modulov: 

  • Modul Účtovníctvo I.: trvanie 3 dni, lektor Ing. Jana Mundierová
  • Modul Dane: trvanie 3 dni, lektor Ing. Mária Sameková
  • Modul Účtovníctvo II.: trvanie 1 deň, lektor Ing. Jana Mundierová,
  • Modul Právo: trvanie 1 deň, lektor Jaroslav Kuchár

  Modul ÚČTOVNÍCTVO I.

  • Základy podvojného účtovníctva
   • Podstata podvojného účtovníctva
   • Súvaha, jej funkcie a druhy
   • Obsah a usporiadanie položiek súvahy
   • Formát súvahy
   • Kolobeh – premena položiek súvahy
   • Zmeny súvahových položiek
   • Účtovná osnova
  • Účty súvahové a výsledkové
   • Funkcie a formy
   • Súvaha a súvahové účty
   • Výkaz ziskov a strát a výsledkové účty
   • Podvojný a súvzťažný účtovný zápis
   • Základné triedenie účtu
   • Podsúvahové účty
   • Obraty a zostatky na účtoch a uzávierka účtov
   • Syntetické a analytické účty
  • Zásoby
   • Zásoby v súvahe
   • Druhy zásob a ich vymedzenie
   • Oceňovanie zásob
   • Účtovanie materiálu spôsobom A
   • Reklamácia pri dodávkach materiálu
   • Materiál na ceste a nevyfakturované dodávky materiálu
   • Materiál vlastnej výroby
   • Predaj materiálu
   • Inventarizačné rozdiely, škody a ocenenie zásob pri inventarizácii
   • Iné prípady účtovania prírastkov alebo úbytkov zásob materiálu
   • Účtovanie materiálu spôsobom B
   • Účtovanie tovaru
   • Účtovanie zásob vlastnej výroby
  • Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
   • Dlhodobý majetok
   • Dlhodobý nehmotný majetok
   • Dlhodobý hmotný majetok
   • Obstarávanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
   • Uvedenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku do používania
   • Poskytnutie zálohy na obstaranie dlhodobého majetku
   • Odpisovanie dlhodobého majetku
   • Vyradenie dlhodobého majetku
   • Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
   • Leasing
   • Technické zhodnotenie, oceňovacie rozdiely, opravná položka k majetku
   • Analytické členenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

   

  • Finančný majetok
   • Vymedzenie finančného majetku a vybraných finančných záväzkov
   • Oceňovanie finančného majetku a záväzkov
   • Peňažné prostriedky a ceniny
   • Bankové úvery
   • Cenné papiere a podiely
   • Ostatný dlhodobý finančný majetok

   

  • Zúčtovacie vzťahy
   • Zúčtovacie vzťahy
   • Pohľadávky
   • Záväzky
   • Vzájomné zúčtovanie
   • Kurzové rozdiely
   • Zúčtovacie vzťahy k zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia
   • Zúčtovanie dani a dotácii
   • Pohľadávky voči spoločníkom, účastníkom združenia a členom družstva
   • Záväzky voči spoločníkom, účastníkom združenia a členom družstva
   • Iné pohľadávky a záväzky
   • Deriváty
   • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
   • Opravné položka k pohľadávkam

   

  • Rezervy a dlhodobé záväzky
   • Rezervy
   • Dlhodobé záväzky a úvery
   • Odložená daň

   

  • Vlastné imanie
   • Vlastné imanie a rezervy v súvahe
   • Charakteristika kapitálových účtov
   • Právna forma podnikania
   • Základný kapitál a kapitálové fondy
   • Individuálny podnikateľ
   • Rozdelenie zisku a fondy tvorené zo zisku

   

  • Náklady a výnosy
   • Vymedzenie pojmu náklady a výdavky
   • Vymedzenie pojmu výnosov a príjmov
   • Vecná a časová súvislosť nákladov a výnosov, časové rozlíšenie
   • Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov
   • Základná charakteristika jednotlivých účtovných skupín nákladov
   • Základná charakteristika jednotlivých účtovných skupín výnosov
   • Zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve

   

  • Účtovná uzávierka a účtovná závierka malej účtovnej jednotky
   • Účtovná uzávierka
   • Rozdelenie výsledku hospodárenia
   • Charakteristika, účel, obsah a druhy účtovnej závierky
   • Spracovanie a využitie účtovnej závierky
   • Súvaha
   • Výkaz ziskov a strát
   • Poznámky účtovnej závierky
   • Prehľad peňažných tokov
   • Prehľad zmien vlastného imania

   

  Modul DANE

  • Vybrané problémy daní z príjmov
   • Členenie príjmov z hľadiska zahrňovania do základu dane
   • Členenie výdavkov z hľadiska zahrňovania do základu dane
   • Daňový režim pohľadávok
   • Daňový režim záväzkov
   • Položky odpočítateľné od základu dane
  • Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku
   • Vymedzenie majetku pre účely daňového odpisovania
   • Daňovníci, ktorí môžu majetok daňovo odpisovať
   • Vstupná cena
   • Postup pri výpočte daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku
   • Postup pri výpočte daňových odpisov dlhodobého nehmotného majetku
  • Daň z príjmov fyzických osôb
   • Základ dane z príjmov fyzických osôb
   • Príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky
   • Príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti
   • Príjmy z kapitálového majetku
   • Príjmy z prenájmu
   • Ostatné príjmy
   • Priznanie  dane z príjmov fyzických osôb
  • Daň z príjmov právnických osôb
   • Platitelia dane z príjmov právnických osôb
   • Zdaňovacie obdobie
   • Predmet dane
   • Oslobodenie od dane
   • Základ dane
   • Postup výpočtu daňovej povinnosti
   • Postup platiteľa s hospodárskym rokom
   • Špecifiká zdaňovania u verejnej obchodnej spoločnosti s komanditnej spoločnosti
   • Priznanie dane z príjmov právnických osôb
  • Daň z pridanej hodnoty
   • Princíp a predmet dane z pridanej hodnoty
   • Druhy plnenia
   • Platitelia dane
   • Daň na výstupe
   • Základ dane
   • Sadzby dane
   • Evidencia a daňové doklady
   • Oslobodené plnenia
   • Nárok na odpočet dane
   • Výpočet daňovej povinnosti v daňovom priznaní
   • Dodanie tovaru a poskytovanie služieb v rámci EÚ
   • Dovoz a vývoz tovaru
   • Poskytovanie služieb do/z tretích krajín

   

  Modul ÚČTOVNÍCTVO II.

  • Účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky podľa slovenských účtovných predpisov
   • Spracovanie účtovných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát, prehľad o peňažných tokoch, prehľad o zmenách vlastného imania
  • Cash flow
  • Základné princípy konsolidácie
  • Špecifické účtovné prípady

   

  Modul PRÁVO

  • Základné zásady vzniku zmluvných záväzkov, zmena a zánik
   • Subjekt právneho vzťahu
   • Vymedzenie pojmov právny úkon a protiprávny úkon
   • Náležitosti právnych úkonov, ich platnosť a neplatnosť
   • Spôsob vzniku záväzkov
   • Zmena a zánik záväzkov
  • Základné zmluvy týkajúce sa právnych vzťahov pri podnikaní, dôsledky porušenia zmluvných záväzkov
   • Základné zmluvy týkajúce sa vzťahov v podnikaní
   • Kúpna zmluva uzatvorená podľa obchodného zákonníka
   • Definícia kúpnej zmluvy
   • Náležitosti kúpnej zmluvy
   • Zodpovednosť predávajúceho za chybný tovar
   • Kúpa na skúšku
   • Zmluva o dielo uzatvorená podľa obchodného zákonníka
   • Náležitosti zmluvy o dielo
   • Veci určené k uskutočneniu diela
   • Kontrola vykonávania diela
   • Dodanie diela
   • Vlastnícke právo k dielu
   • Prechod nebezpečenstva škody k predmetu diela
   • Vady diela a zodpovednosť za vady
   • Vybrané typy zmlúv uzatvorených podľa obchodného zákonníka
   • Mandátna zmluva
   • Komisionárska zmluva
   • Zmluva o sprostredkovaní
   • Zmluva o obchodnom zastúpení
   • Zmluva o predaji podniku
   • Zmluva o otvorení akreditívu
   • Zmluva o inkase
   • Náhrada škody podľa obchodného zákonníka
  • Základné znaky právnických osôb podľa obchodného zákonníka
   • Vznik právnickej osoby podľa obchodného zákonníka a zánik právnickej osoby s likvidáciou a bez likvidácie
   • Zakladanie spoločnosti
   • Základné imanie
   • Vklad spoločníka
   • Pojem podiel
   • Vznik spoločnosti
   • Zrušenie, zánik a neplatnosť spoločnosti
   • Spoločnosť v likvidácii
   • Základné vymedzenie zákazu konkurencie
   • Druhy obchodných spoločností
   • Verejná obchodná spoločnosť
   • Komanditná spoločnosť
   • Spoločnosť s ručením obmedzením
   • Akciová spoločnosť
   • Jednoduchá spoločnosť na akcie
   • Obchodné spoločnosti podľa európskeho práva
   • Družstvo
   • Štatutárne a iné orgány obchodných spoločností a družstva a ich vzťah k spoločnostiam (k družstvu)
   • Štatutárne orgány jednotlivých obchodných spoločností a družstva
   • Kontrolné orgány spoločností a družstva
  • Vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi
   • Vznik a obsah pracovného pomeru a doplnkových pracovnoprávnych vzťahov
   • Pracovnoprávne vzťahy a ich základné zásady
   • Základné povinnosti strán v pracovnom pomere
   • Zmeny pracovného pomeru, prekážky v práci
   • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
   • Ukončenie pracovného pomeru

  Máte otázky k tomuto semináru?

  Radi Vám pomôžeme!

  Input:

  Popis

  Získajte prestížny certifikát účtovníka. V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov vám prinášame jedinečný rozvojový program pre účtovníkov.

  Cieľom je pripraviť vás na úspešné zvládnutie skúšok a získanie medzinárodne uznávaného certifikátu: Kvalifikovaný účtovník. Získajte možnosť kvalifikačného rastu na medzinárodnej úrovni.

  Lektori kurzu sú odborníci z praxe. Počas kurzu nadobudnete potrebné vedomosti na úspešné zloženie skúšky Kvalifikovaný účtovník.

  Nadobudnite potrebné poznatky, diskutujte o konkrétnych praktických problémoch účtovníkov a diskutujte s lektormi. Čakajú na vás aj cvičné príklady.

  Po absolvovaní kurzu máte možnosť absolvovať skúšku a po jej úspešnom zvládnutí vám udelíme medzinárodne uznávaný certifikát.

  Podmienkou účasti na kurze a skúške je minimálne 4-ročná prax v odbore.

  Kontaktná osoba

  Dana Jánošíková
  dana.janosikova@eseminare.sk
  02/33 00 52 28

  Cieľová skupina

  Prípravný certifikačný kurz je určený účtovníkom:

  • ktorí vedia, že v profesii účtovníka je odborný rast a neustále vzdelávanie nevyhnutnosťou,
  • ktorí sa chcú dôkladne pripraviť na skúšku a získať medzinárodne uznávaný certifikát.

  Prípravný certifikačný kurz nie je určený absolventom a začínajúcim účtovníkom.

  Vyžaduje sa minimálne 4-ročná prax v odbore.

  Lektor

  Ing. Jana Mundierová

  Ing. Jana Mundierová

  Ing. Jana Mundierová

  Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

  JUDr. Jaroslav Kuchár LLM

  Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí od roku 2004 v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii, v rámci ktorej sa venuje právnemu zastupovaniu klientov v súdnych konaniach (najmä ochrana osobnosti, spory vyplývajúce zo záväzkovoprávnych vzťahov, správne súdnictvo), a správnymi orgánmi, ako aj obhajobe v trestnom konaní. Okrem toho vypracúva a kontroluje rôzne typy zmlúv pre fyzické aj právnické osoby. Bol členom právneho tímu pre reformu verejnej správy tzv. ESO (efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa). Má bohaté lektorské skúsenosti z akademickej pôdy, ale posledné roky sa zamierava na odborné špecializované vzdelávanie.  

  Mária Sameková

  Časový harmonogram

   Modul účtovníctvo I.: 19.-21.10.2020
   Modul dane: 9.-11.11.2020
   Modul účtovníctvo II.: 2.-3.12.2020
   Modul právo: 4.12.2020

   • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
   • 09.00 – 11.30 prednáška
   • 11.30 – 12.30 obed
   • 12.30 – 15.00 prednáška

   Termíny a prihlásenie - Prípravný kurz na certifikačnú skúšku: Kvalifikovaný účtovník

   Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

   Iné produkty k danej téme

   Odborný portál:  DPH

   PDF na stiahnutie:  Elektronický právnik