Certifikovaný seminár

Prípravný kurz na certifikačnú skúšku: Kvalifikovaný účtovník

Jedinečný rozvojový program pre účtovníkov, ktorého cieľom je pripraviť vás na úspešné zvládnutie skúšok a získanie medzinárodne uznávaného certifikátu: Kvalifikovaný účtovník. Prednášky sú kombinované s diskusiou, prípadovými štúdiami a cvičnými príkladmi.

Obsahová náplň

  Prípravný kurz na certifikačnú skúšku Kvalifikovaný účtovník je rozdelený do modulov: 

  Modul ÚČTOVNÍCTVO I.

  • Základy podvojného účtovníctva
   • Podstata podvojného účtovníctva
   • Súvaha, jej funkcie a druhy
   • Obsah a usporiadanie položiek súvahy
   • Formát súvahy
   • Kolobeh – premena položiek súvahy
   • Zmeny súvahových položiek
   • Účtovná osnova
  • Účty súvahové a výsledkové
   • Funkcie a formy
   • Súvaha a súvahové účty
   • Výkaz ziskov a strát a výsledkové účty
   • Podvojný a súvzťažný účtovný zápis
   • Základné triedenie účtu
   • Podsúvahové účty
   • Obraty a zostatky na účtoch a uzávierka účtov
   • Syntetické a analytické účty
  • Zásoby
   • Zásoby v súvahe
   • Druhy zásob a ich vymedzenie
   • Oceňovanie zásob
   • Účtovanie materiálu spôsobom A
   • Reklamácia pri dodávkach materiálu
   • Materiál na ceste a nevyfakturované dodávky materiálu
   • Materiál vlastnej výroby
   • Predaj materiálu
   • Inventarizačné rozdiely, škody a ocenenie zásob pri inventarizácii
   • Iné prípady účtovania prírastkov alebo úbytkov zásob materiálu
   • Účtovanie materiálu spôsobom B
   • Účtovanie tovaru
   • Účtovanie zásob vlastnej výroby
  • Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
   • Dlhodobý majetok
   • Dlhodobý nehmotný majetok
   • Dlhodobý hmotný majetok
   • Obstarávanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
   • Uvedenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku do používania
   • Poskytnutie zálohy na obstaranie dlhodobého majetku
   • Odpisovanie dlhodobého majetku
   • Vyradenie dlhodobého majetku
   • Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
   • Leasing
   • Technické zhodnotenie, oceňovacie rozdiely, opravná položka k majetku
   • Analytické členenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

   

  • Finančný majetok
   • Vymedzenie finančného majetku a vybraných finančných záväzkov
   • Oceňovanie finančného majetku a záväzkov
   • Peňažné prostriedky a ceniny
   • Bankové úvery
   • Cenné papiere a podiely
   • Ostatný dlhodobý finančný majetok

   

  • Zúčtovacie vzťahy
   • Zúčtovacie vzťahy
   • Pohľadávky
   • Záväzky
   • Vzájomné zúčtovanie
   • Kurzové rozdiely
   • Zúčtovacie vzťahy k zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia
   • Zúčtovanie dani a dotácii
   • Pohľadávky voči spoločníkom, účastníkom združenia a členom družstva
   • Záväzky voči spoločníkom, účastníkom združenia a členom družstva
   • Iné pohľadávky a záväzky
   • Deriváty
   • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
   • Opravné položka k pohľadávkam

   

  • Rezervy a dlhodobé záväzky
   • Rezervy
   • Dlhodobé záväzky a úvery
   • Odložená daň

   

  • Vlastné imanie
   • Vlastné imanie a rezervy v súvahe
   • Charakteristika kapitálových účtov
   • Právna forma podnikania
   • Základný kapitál a kapitálové fondy
   • Individuálny podnikateľ
   • Rozdelenie zisku a fondy tvorené zo zisku

   

  • Náklady a výnosy
   • Vymedzenie pojmu náklady a výdavky
   • Vymedzenie pojmu výnosov a príjmov
   • Vecná a časová súvislosť nákladov a výnosov, časové rozlíšenie
   • Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov
   • Základná charakteristika jednotlivých účtovných skupín nákladov
   • Základná charakteristika jednotlivých účtovných skupín výnosov
   • Zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve

   

  • Účtovná uzávierka a účtovná závierka malej účtovnej jednotky
   • Účtovná uzávierka
   • Rozdelenie výsledku hospodárenia
   • Charakteristika, účel, obsah a druhy účtovnej závierky
   • Spracovanie a využitie účtovnej závierky
   • Súvaha
   • Výkaz ziskov a strát
   • Poznámky účtovnej závierky
   • Prehľad peňažných tokov
   • Prehľad zmien vlastného imania

   

  Modul DANE

  • Vybrané problémy daní z príjmov
   • Členenie príjmov z hľadiska zahrňovania do základu dane
   • Členenie výdavkov z hľadiska zahrňovania do základu dane
   • Daňový režim pohľadávok
   • Daňový režim záväzkov
   • Položky odpočítateľné od základu dane
  • Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku
   • Vymedzenie majetku pre účely daňového odpisovania
   • Daňovníci, ktorí môžu majetok daňovo odpisovať
   • Vstupná cena
   • Postup pri výpočte daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku
   • Postup pri výpočte daňových odpisov dlhodobého nehmotného majetku
  • Daň z príjmov fyzických osôb
   • Základ dane z príjmov fyzických osôb
   • Príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky
   • Príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti
   • Príjmy z kapitálového majetku
   • Príjmy z prenájmu
   • Ostatné príjmy
   • Priznanie  dane z príjmov fyzických osôb
  • Daň z príjmov právnických osôb
   • Platitelia dane z príjmov právnických osôb
   • Zdaňovacie obdobie
   • Predmet dane
   • Oslobodenie od dane
   • Základ dane
   • Postup výpočtu daňovej povinnosti
   • Postup platiteľa s hospodárskym rokom
   • Špecifiká zdaňovania u verejnej obchodnej spoločnosti s komanditnej spoločnosti
   • Priznanie dane z príjmov právnických osôb
  • Daň z pridanej hodnoty
   • Princíp a predmet dane z pridanej hodnoty
   • Druhy plnenia
   • Platitelia dane
   • Daň na výstupe
   • Základ dane
   • Sadzby dane
   • Evidencia a daňové doklady
   • Oslobodené plnenia
   • Nárok na odpočet dane
   • Výpočet daňovej povinnosti v daňovom priznaní
   • Dodanie tovaru a poskytovanie služieb v rámci EÚ
   • Dovoz a vývoz tovaru
   • Poskytovanie služieb do/z tretích krajín

   

  Modul ÚČTOVNÍCTVO II.

  • Účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky podľa slovenských účtovných predpisov
   • Spracovanie účtovných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát, prehľad o peňažných tokoch, prehľad o zmenách vlastného imania
  • Cash flow
  • Základné princípy konsolidácie
  • Špecifické účtovné prípady

   

  Modul PRÁVO

  • Základné zásady vzniku zmluvných záväzkov, zmena a zánik
   • Subjekt právneho vzťahu
   • Vymedzenie pojmov právny úkon a protiprávny úkon
   • Náležitosti právnych úkonov, ich platnosť a neplatnosť
   • Spôsob vzniku záväzkov
   • Zmena a zánik záväzkov
  • Základné zmluvy týkajúce sa právnych vzťahov pri podnikaní, dôsledky porušenia zmluvných záväzkov
   • Základné zmluvy týkajúce sa vzťahov v podnikaní
   • Kúpna zmluva uzatvorená podľa obchodného zákonníka
   • Definícia kúpnej zmluvy
   • Náležitosti kúpnej zmluvy
   • Zodpovednosť predávajúceho za chybný tovar
   • Kúpa na skúšku
   • Zmluva o dielo uzatvorená podľa obchodného zákonníka
   • Náležitosti zmluvy o dielo
   • Veci určené k uskutočneniu diela
   • Kontrola vykonávania diela
   • Dodanie diela
   • Vlastnícke právo k dielu
   • Prechod nebezpečenstva škody k predmetu diela
   • Vady diela a zodpovednosť za vady
   • Vybrané typy zmlúv uzatvorených podľa obchodného zákonníka
   • Mandátna zmluva
   • Komisionárska zmluva
   • Zmluva o sprostredkovaní
   • Zmluva o obchodnom zastúpení
   • Zmluva o predaji podniku
   • Zmluva o otvorení akreditívu
   • Zmluva o inkase
   • Náhrada škody podľa obchodného zákonníka
  • Základné znaky právnických osôb podľa obchodného zákonníka
   • Vznik právnickej osoby podľa obchodného zákonníka a zánik právnickej osoby s likvidáciou a bez likvidácie
   • Zakladanie spoločnosti
   • Základné imanie
   • Vklad spoločníka
   • Pojem podiel
   • Vznik spoločnosti
   • Zrušenie, zánik a neplatnosť spoločnosti
   • Spoločnosť v likvidácii
   • Základné vymedzenie zákazu konkurencie
   • Druhy obchodných spoločností
   • Verejná obchodná spoločnosť
   • Komanditná spoločnosť
   • Spoločnosť s ručením obmedzením
   • Akciová spoločnosť
   • Jednoduchá spoločnosť na akcie
   • Obchodné spoločnosti podľa európskeho práva
   • Družstvo
   • Štatutárne a iné orgány obchodných spoločností a družstva a ich vzťah k spoločnostiam (k družstvu)
   • Štatutárne orgány jednotlivých obchodných spoločností a družstva
   • Kontrolné orgány spoločností a družstva
  • Vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi
   • Vznik a obsah pracovného pomeru a doplnkových pracovnoprávnych vzťahov
   • Pracovnoprávne vzťahy a ich základné zásady
   • Základné povinnosti strán v pracovnom pomere
   • Zmeny pracovného pomeru, prekážky v práci
   • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
   • Ukončenie pracovného pomeru

  Komu je určený

  Prípravný certifikačný kurz je určený účtovníkom:

  • ktorí vedia, že v profesii účtovníka je odborný rast a neustále vzdelávanie nevyhnutnosťou,
  • ktorí sa chcú dôkladne pripraviť na skúšku a získať medzinárodne uznávaný certifikát.

  Prípravný certifikačný kurz nie je určený absolventom a začínajúcim účtovníkom.

  Vyžaduje sa minimálne 4-ročná prax v odbore.

  Časový harmonogram

   Modul účtovníctvo I.: 19.-21.10.2020
   Modul dane: 9.-11.11.2020
   Modul účtovníctvo II.: 2.-3.12.2020
   Modul právo: 4.12.2020

   • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
   • 09.00 – 11.30 prednáška
   • 11.30 – 12.30 obed
   • 12.30 – 15.00 prednáška

   Čo získate

   • Konkurenčnú výhodu na trhu práce
   • Prestížny dvojjazyčný certifikát – doklad o odbornej profesijnej kvalifikácii
   • Šancu na vyššiu pracovnú pozíciu
   • Medzinárodný doklad o dosiahnutom vzdelaní

   Miesto konania

   Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

   Železničiarska 13

   811 04 Bratislava

   Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

   GPS súradnice

   N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

   MHD

   • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
   • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
   • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

   Mapa

   Garant certifikátu

   Slovenská komora certifikovaných účtovníkov

   Lektor

   Termíny a miesto konania

   K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

   Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

   Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

   !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.