Seminár

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia podľa aktuálne platnej legislatívy - zmeny od 1.7.2023

Ing. Ľubomír Žiak

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona o ochrane ovzdušia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prijala Národná rada SR 17. februára 2023 a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Zákon o ochrane ovzdušia nadobudne účinnosť 1. júla 2023, zákon súčasne ruší k tomuto termínu aj 10 vykonávacích právnych predpisov. V súčasnosti podľa legislatívnych pravidiel prebieha príprava a prijímanie nových vykonávacích  predpisov tak, aby nadobudli účinnosť spolu so zákonom o ochrane ovzdušia.

Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v novom zákone oproti zákonu č. 137/2010 Z. z. ovzduší v znení neskorších predpisov.

Účastníci seminára sa oboznámia aj s navrhovaným novým zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento návrh sa v súčasnosti prerokováva v NR SR.

Na seminári  budú predstavené návrhy vykonávacích vyhlášok dôležitých z pohľadu prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  Zákon o ochrane ovzdušia  z 17. 2. 2023:

  • základné ustanovenia zákona,
  • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
  • národné záväzky znižovania emisií,
  • stacionárne zdroje a prípustná miera znečisťovania ovzdušia
  • povolovanie stacionárnych zdrojov
  • povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
  • orgány ochrany ovzdušia a ich úlohy,
  • výkon štátnej správy v oblasti dozoru
  • správne delikty a sankcie.

  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia návrh nového zákona:

  • poplatková povinnosť,
  • výpočet poplatku,
  • oznamovanie údajov.

    Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje, (nahradí vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:

    • spoločné ustanovenia vyhlášky,
    • spaľovacie zariadenia,
    • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
    • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
    • technologické zariadenia.

        Vyhláška o ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia:

        • predmet úpravy,
        • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie,
        • náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných   opatrení,
        • oznamovanie údajov do Národného emisného informačného systému,
        • obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja.

          Komu je určený

          Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, pracovníci verejnej správy

          Referencie

          "Seminár bol v celku príjemný, zrozumiteľný s dobrou atmosférou a príjemnými ľuďmi."  

          "So seminárom som veľmi spokojná. Páčilo sa mi, že lektor sa zaujímal o potreby účastníkov a na to obsah seminára zameral. Seminár mal vysokú odbornú úroveň." 

          "Odbornosť školiteľa je nespochybniteľná. Z jeho strany bola veľká snaha dať nám čo najviac a veľmi podrobných informácii."

          Časový harmonogram

          08:30 - 09:00 - registrácia
          09:00 - 10:30 - prednáška
          10:30 - 10:45 - prestávka
          10:45 - 12:00 - prednáška
          12:00 - 13:00 - obed
          13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


          *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

          Lektor

          Ing. Ľubomír Žiak

          Odborník na ochranu ovzdušia, ktorý na Ministerstve životného prostredia SR dlhodobo pôsobil ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o…

          Ďalšie semináre lektora

          Termíny a miesto konania

          17.5.2023

          ONLINE

          Ing. Ľubomír Žiak

          17.5.2023

          Bratislava

          Ing. Ľubomír Žiak

          19.7.2023

          ONLINE

          Ing. Ľubomír Žiak

          19.7.2023

          Bratislava

          Ing. Ľubomír Žiak

          7.9.2023

          ONLINE

          Ing. Ľubomír Žiak

          7.9.2023

          Bratislava

          Ing. Ľubomír Žiak

          14.11.2023

          ONLINE

          Ing. Ľubomír Žiak

          14.11.2023

          Bratislava

          Ing. Ľubomír Žiak

          Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

          Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

          !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.