Seminár:
Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 22
Najbližší termín: 5.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

  Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., prijatého na 21. schôdzi Národnej rady SR dňa 17. októbra 2017):

  • základné ustanovenia zákona,
  • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
  • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
  • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
  • správne delikty.

  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

   • poplatková povinnosť,
   • výpočet poplatku,
   • oznamovanie údajov.

      Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zvýraznené budú zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.):

       • spoločné ustanovenia vyhlášky,
       • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
       • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
       • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
       • technologické zariadenia.

            Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

             • predmet úpravy,
             • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
             • Národný emisný informačný systém,
             • súbor parametrov a opatrení.

                Máte otázky k tomuto semináru?

                Radi Vám pomôžeme!

                Input:

                Popis

                Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 

                Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší prijaté zákonom č. 293/2017 Z. z. v októbri minulého roka a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli tiež do vyhlášok MŽP SR č. 410/2012 Z. z. /vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z.) a č. 411/2012 Z. z. (vyhláškou MŽP SR č. 316/2017). Do noviel uvedených právnych predpisov bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. 

                Získané informácie môžete aplikovať vo Vašej každodennej praxi. Príďte sa poradiť s odborníkom, zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na Vaše otázky.

                Kontaktná osoba

                Dana Jánošíková
                dana.janosikova@eseminare.sk
                02/33 00 52 28

                Cieľová skupina

                Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, pracovníci verejnej správy

                Lektor

                Ing. Ľubomír Žiak

                Ing. Ľubomír Žiak

                Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

                Referencie

                "Perfektný seminár, páčila sa mi malá skupina, diskusia a materiály."  QSCert, spol. s r.o.

                "Seminár bol v celku príjemný, zrozumiteľný s dobrou atmosférou a príjemnými ľuďmi."  Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.

                "Veľmi dobre pripravený odborný seminár." ZF Slovakia, a.s.

                Časový harmonogram

                • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
                • 09:00 – 11:00  prednáška
                • 11:00 – 11:30  prestávka na občerstvenie
                • 11:30 – 13:30  prednáška a diskusia                Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.                *Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

                Termíny a prihlásenie - Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy

                • 5.10.2020
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 5.10.2020
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • 2.12.2020
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 2.12.2020
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • 26.1.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 26.1.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • 23.3.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 23.3.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • Košice
                • 20.5.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 20.5.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • Trenčín
                • 29.6.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 29.6.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • 15.7.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 15.7.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • 5.8.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 5.8.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • Nitra
                • 7.9.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 7.9.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • Banská Bystrica
                • 5.10.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 5.10.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:
                • 2.12.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 199,00 EUR + DPH
                Input:
                • ONLINE
                • 2.12.2021
                • Ing. Ľubomír Žiak
                • 149,00 EUR + DPH
                Input:

                Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
                K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
                Tento termín je žiaľ vypredaný.
                Garancia termínu.

                Iné produkty k danej téme

                Odborný portál:  Stavebný portál

                PDF na stiahnutie:  Bezpečnosť práce