Seminár

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy

Ing. Ľubomír Žiak

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., prijatého na 21. schôdzi Národnej rady SR dňa 17. októbra 2017):

  • základné ustanovenia zákona,
  • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
  • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
  • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
  • správne delikty.

  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

   • poplatková povinnosť,
   • výpočet poplatku,
   • oznamovanie údajov.

      Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zvýraznené budú zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.):

       • spoločné ustanovenia vyhlášky,
       • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
       • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
       • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
       • technologické zariadenia.

            Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

             • predmet úpravy,
             • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
             • Národný emisný informačný systém,
             • súbor parametrov a opatrení.

                Komu je určený

                Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, pracovníci verejnej správy

                Referencie

                "Seminár bol v celku príjemný, zrozumiteľný s dobrou atmosférou a príjemnými ľuďmi."  

                "So seminárom som veľmi spokojná. Páčilo sa mi, že lektor sa zaujímal o potreby účastníkov a na to obsah seminára zameral. Seminár mal vysokú odbornú úroveň." 

                "Odbornosť školiteľa je nespochybniteľná. Z jeho strany bola veľká snaha dať nám čo najviac a veľmi podrobných informácii."

                Časový harmonogram

                08:30 - 09:00 - registrácia
                09:00 - 10:30 - prednáška
                10:30 - 10:45 - prestávka
                10:45 - 12:00 - prednáška
                12:00 - 13:00 - obed
                13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


                *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

                Lektor

                Ing. Ľubomír Žiak

                Odborník na ochranu ovzdušia, ktorý na Ministerstve životného prostredia SR dlhodobo pôsobil ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o…

                Ďalšie semináre lektora

                Termíny a miesto konania

                6.2.2023

                ONLINE

                Ing. Ľubomír Žiak

                6.2.2023

                Bratislava

                Ing. Ľubomír Žiak

                21.3.2023

                ONLINE

                Ing. Ľubomír Žiak

                21.3.2023

                Bratislava

                Ing. Ľubomír Žiak

                17.5.2023

                ONLINE

                Ing. Ľubomír Žiak

                17.5.2023

                Bratislava

                Ing. Ľubomír Žiak

                19.7.2023

                ONLINE

                Ing. Ľubomír Žiak

                19.7.2023

                Bratislava

                Ing. Ľubomír Žiak

                Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

                Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

                !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.