Seminár:
Plynové odberné zariadenia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Rozvody plynu sú neoddeliteľnou časťou kompletného návrhu stavieb a objektov, kde nám vzniká potreba odberu zemného plynu ako vstupného média. Jedná sa o plynovody distribučné, vonkajšie a odberné plynové zariadenia. Ich návrh a realizácia je závislá od legislatívnych predpisov, technických noriem a technických pravidiel plynu.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • plynovod – pojmy a ustanovenia, požiadavky, zavedenie plynu podľa platnej legislatívy;
 • rozvod plynu – vonkajšie, vnútorné, distribučné, pripojovacie plynovody;
 • materiál – rúry, tvarovky, spojovací a tesniaci materiál, armatúry, plynové uzávery;
 • návrh svetlosti potrubí;
 • skúšanie, poruchy a údržba domových plynovodov, BOZP;
 • regulátory a meradlá plynu;
 • spotrebiče, odvod spalín;

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Rozvody plynu sú neoddeliteľnou časťou kompletného  návrhu stavieb a objektov, kde nám vzniká potreba  odberu zemného plynu ako vstupného média (najmä na vykurovanie s nepriamym ohrevom teplej vody, na priamy ohrev teplej vody a varenie).

Jedná sa o plynovody distribučné, vonkajšie a odberné plynové zariadenia. Ich návrh a realizácia je závislá od legislatívnych predpisov, technických noriem a technických pravidiel plynu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Montážny a servisný technik, obchodno-technický pracovník, projektant, energetik, správca budov, záujemci o problematiku.

Lektor

Ing. Kamila Víchová PhD.

Ing. Kamila Víchová PhD.

Absolvovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Pozemné stavby – medziodborové štúdium technických zariadení budov (1992). Od roku 1996 pracuje ako projektantka technických zariadení budov v profesiách vykurovanie, zdroje tepla, zdravotná technika, plynové odberné zariadenia a inžinierska činnosť. V roku 2001 sa stala autorizovanou stavebnou inžinierkou Slovenskej komory stavebných inžinierov v oblasti Technické a technologické vybavenie stavieb a vykonáva túto činnosť od roku 2003 ako slobodné povolanie.

Súčasne pôsobí od roku 2008 na katedre Technických zariadení budov, Stavebnej fakulty STU Bratislava ako vysokoškolský pedagóg, kde v roku 2015 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu s názvom "Analýza výpočtových metód energetickej hospodárnosti zdrojov tepla na biomasu" a získala vedecko-akademickú hodnosť Philosophiae doctor (PhD).

Prednáša predmety Plynovody, Obnoviteľné zdroje energie, Teória a technika spaľovania, Zdravotnotechnické zariadenia a cvičí predmety Ateliérova tvorba – projektovanie TZB v nových a rekonštruovaných stavbách, Vykurovanie, Zdravotná technika. Aktívne pôsobí v odbornej praxi formou projektovania, vypracovania posudkov, expertíz a zabezpečenia preddiplomovej praxe pre študentov v projekčných a realizačných spoločnostiach a firmách. Prednáša a vedie odborné sekcie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a plynových zariadení na vedeckých medzinárodných konferenciách.

Vedie sprievodné semináre na veľtrhoch Aquatherm Nitra, Coneco a Racio Energia Bratislava. Je spoluriešiteľkou viacerých výskumných úloh. Široké aktivity zaznamenáva aj v oblasti publikačnej činnosti. Je spoluautorkou odbornej publikácie – učebnica s názvom Montážnik technických zariadení budov pre Národný systém kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov na stavbách Ústavu vzdelávania a služieb.

Publikovala a publikuje množstvo odborných článkov v časopisoch technického zamerania doma i v zahraničí, príspevkov do vedecko-odborných zborníkov a učebných pomôcok pre študentov. Je majiteľkou úžitkového vzoru v oblasti biomasy vydaného Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (r.2017).

Od roku 2014 je členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, kde vedie sekciu Plynové odberné zariadenia.

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Plynové odberné zariadenia

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  BOZP online

PDF na stiahnutie:  Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania