Seminár

Osobný majetok SZČO a jeho daňová uznateľnosť za rok 2020

Odborník z praxe

Zaradiť, alebo nezaradiť majetok do podnikania? Aké to má následky? Na seminári sa dozviete aké to má praktické dopady, akú prevenciu je možné urobiť a ďalšie cenné rady.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Osobný majetok SZČO a jeho daňová uznateľnosť za rok 2020

  Zaradenie osobného majetku do obchodného majetku (výhody a nevýhody tohto zaradenia):

  • Zaradenie osobného majetku SZČO, najmä motorové vozidlo, nehnuteľnosť.
  • Zaradenie alebo nezaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku, ktorú prenajíma občan.
  • Aké máme povinnosti voči Daňovému úradu, ako postupujeme v prípade, že ide o nehnuteľnosť v BSM?

  Druhy výdavkov:

  • Aké druhy výdavkov si môžeme následne uplatniť pri zaradení tohto majetku do obchodného majetku (napríklad: PHM, opravy, údržba, poistenie)?
  • Spôsob preukazovania PHM.
  • Ako budeme postupovať pri odpisovaní tohto majetku? 

  Vyradenie tohto majetku:

  • Z podnikania ako SZČO, resp. ak prenajímame nehnuteľnosť ako občan.
  • Posúdenie oslobodenia pri jeho predaji.
  • Ak si nebudeme môcť uplatniť oslobodenie, akú cenu si budeme môcť uplatniť do nákladov?
  • Aký vplyv má na cenu bezpodielové spoluvlastníctvo, pôvod nadobudnutia tohto majetku do vlastníctva (dedenie, darovanie – je tento majetok v BSM)?  

  Použitie vlastného motorového vozidla, ktoré bolo predtým zaradené v obchodnom majetku a následne vyradené z obchodného majetku. V prípade, že ho budeme chcieť v budúcnosti použiť na činnosť vykonávanú v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne SZČO vykonáva – aké obmedzenie to pre nás bude mať?  

  Konkurz, osobný bankrot, exekúcia - každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom, alebo splátkovým kalendárom. Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka – od čoho závisí, aký vplyv má bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

  Komu je určený

  Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), účtovníci.

  Harmonogram školenia: Osobný majetok SZČO a jeho daňová uznateľnosť za rok 2020

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:00  prednáška
  • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
  • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


  *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Lektor školenia: Osobný majetok SZČO a jeho daňová uznateľnosť za rok 2020

  Odborník z praxe

  Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

  Ďalšie semináre lektora

  !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.