Konferencia

Online konferencia pre stavebné úrady – povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe

Ing. Peter Gallovič, Ing. Milan Luciak, JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Erika Kusyová, JUDr. Jana Dráčová

Odborná online konferencia pre stavebné úrady sa bude konať v spolupráci s uznávanými odborníkmi a obsah je pripravený "ruka v ruke" s aktuálnymi informáciami.

5 odborníkov - 5 tém 

Prepojenie výsledku z procesu EIA do stavebného zákona - Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Predpisov v OH súvisiace s povoľovaním v oblasti výstavby - Postup stavebného úradu počas COVID-19 - Kataster (zápisy a výmazy stavieb, súčinnosť, lehoty)

Program online konferencie je plne prispôsobený potrebám práce, ktoré vykonávajú zamestnanci stavebných úradov v rámci dennej agendy. Zameriame sa na povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe!

Na Vaše otázky bude odpovedať Ing. Milan Luciak, Ing. Erika Kusyová, JUDr. Helena Spišiaková, Judr. Jana Dráčová a Ing. Peter Gallovič.

Vynikajúce spojenie legislatívnych povinností a praxe na online konferencii už 30.3.2021!

30.3.2021

8.30-14.30

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 9:30

  Ing. Milan Luciak

  Špecifiká aplikácie zákona o správnom konaní v zákone EIA, prepojenie výsledku z procesu EIA do stavebného zákona

 • 9:30 – 9:45

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Milan Luciak

 • 9:45 – 10:30

  Ing. Erika Kusyová

  Vydávanie rozhodnutí elektronicky – ako to urobiť v súlade so zákonom – Súvislostí a príklady z praxe.

 • 10:30 – 10:45

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Erika Kusyová

 • 10:45 – 11:00

  Prestávka

 • 11:00 – 11:45

  Ing. Peter Gallovič

  Ustanovenie právnych predpisov v odpadovom hospodárstve súvisiace s povoľovaním v oblasti výstavby.

 • 11:45 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

 • 12:00 – 12:30

  Prestávka

 • 12:30 – 13:15

  JUDr. Helena Spišiaková

  Postup stavebného úradu počas COVID-19 - povinnosti, lehoty, praktické odporúčania

  • Komplexné informácie o prepojení stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.) a správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.) pri vedení konaní stavebnými úradmi počas trvania núdzového stavu a s tým súvisiaceho zákazu vychádzania.
  • Zamestnanci stavebných úradov pri vykonávaní miestnych ohliadok, ústnych pojednávaní a štátnych stavebných dohľadov na stavbách, pri nahliadaní účastníkov konania do podkladov rozhodnutí a pod., vykonávajú tieto úkony osobne a vystavujú sa vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu. Tomuto riziku sú vystavení aj účastníci konaní podľa stavebného zákona, ktorí sa dostavia na spoločné rokovania, a preto je potrebné spomínané úkony vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu.
  • Pracovníci stavebných úradov získajú informáciu o možnostiach predĺženia lehôt na vykonanie spomínaných úkonov, ako aj lehôt na vydanie rozhodnutí, tak, aby neboli porušené ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku. Vysvetlené budú aj výnimky, kedy nie je možné upustiť od vykonania niektorých úkonov a tieto je potrebné uskutočniť tak, aby boli dodržané aktuálne platné uznesenia Vlády SR a vyhlášky úradov verejného zdravotníctva súvisiace s ochorením COVID-19.
 • 13:15 – 13:30

  BLOK otázok a odpovedí - JUDr. Helena Spišiaková

 • 13:30 – 14:15

  JUDr. Jana Dráčová

  Kataster - zápisy a výmazy stavieb, zápisy do IS KN, súčinnosť, lehoty a možné údaje a služby katastra

  • Zápis novej stavby, rozostavanej stavby, starej stavby, ktorá doposiaľ v KN nebola zapísaní - ako priame pokračovanie stavebného konania - konanie.
  • Výmaz zapísanej stavby - neexistujúcej alebo zbúranej -postupy.
  • Povinnosti obcí zapisovať po kolaudácii vybrané informácie do IS KN, zápis starších dát, lehoty
  • Povinná súčinnosť s katastrom podľa zákona a oprava chýb
  • Možnosti získavania údajov z katastra a služieb katastra pre potreby stavebných konaní
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí - JUDr. Jana Dráčová

 • 14:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre zamestnancov stavebných úradov, starostov obcí, zamestnancov špeciálnych stavebných úradov a ostatní záujemcov o problematiku, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Helena Spišiaková

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pracuje na odbore stavebného poriadku a rovnako pôsobí ako lektorka a konzultant pre rôzne oblasti…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Erika Kusyová

Poskytuje poradenstvo, konzultácie, školenia rôznym subjektom verejnej správy.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Jana Dráčová

Advokátka, ktorá sa zameriava na katastrálne právo a práva k nehnuteľnostiam. Venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k97/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

30.3.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.