Certifikovaný seminár Online

Online certifikované štúdium: Špecialista pracovného práva

Vzdelávací kurz poskytuje originálne zloženie tém z oblasti pracovného práva: vybrané časti zákonníka práce, GDPR pre personalistov, monitorovanie zamestnancov, ale aj vysielania zamestnancov, sociálny fond a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas.

Obsahová náplň

Témy kurzu:

 • Zákonník práce pre personalistov
 • Sociálny fond
  Spracovanie osobných údajov v personálnej praxi a monitoring zamestnancov
 • Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov
 • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

1. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektorka: Zděňka Dvoranová
Zákonník práce pre personalistov

 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:
  • Pracovná zmluva– obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru vrátane dočasného pridelenia.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru, odporúčanie, na čo si dať pozor.
  • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny.
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady.
  • Z judikatúry súdov.
 • Náhrada škody – všeobecná zodpovednosť a osobitné druhy zodpovednosti:
  • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov).
  • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa (za pracovný úraz a chorobu z povolania a za vecnú škodu, za veci vnesené a pod.).
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:
  • Druhy a podmienky (rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod.).
 • Návrat po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, právne postavenie po návrate.

 2. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 12.00 h)

Lektorka: Zděňka Dvoranová

 • Sociálny fond
  • Tvorba sociálneho fondu, povinný prídel a ďalšie prídely
  • Použitie sociálneho fondu
  • Benefity peňažné a nepeňažné
  • Podniková sociálna politika
  • Daňové hľadisko príspevkov zo sociálneho fondu

GDPR v práci personalistu, monitorovanie zamestnancov (13.00 - 15.00 h)
Lektori: AK Motúzová & Lacko

 • GDPR v práci personalistu
  • Nové povinnosti pre personalistov v oblasti spracúvania osobných údajov
  • Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, životopisy a ich uchovanie po ukončení výberu zamestnanca
  • Informácie poskytované zamestnancom ako dotknutým osobám
  • Právne základy pre spracúvanie osobných údajov; nesprávne používanie súhlasu zamestnanca
  • Limity pri spracúvaní osobných údajov zo strany zamestnávateľa v rámci vedenia personálnej a mzdovej agendy
 • Monitorovanie zamestnancov
  • Kontrola emailov (skenovanie, filtrovanie, prezeranie)
  • Kontrola prostredníctvom videokamier
  • Ochrana súkromia zamestnancov
  • Podmienky monitorovania a obmedzenia zamestnávateľa

3. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 12.00 h)

Lektori: JUDr. Alena Huťanová
Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

 • Medzinárodné zamestnávaniezamestnanecké štruktúry – lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie)
 • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
 • Zamestnávanie cudzincov– štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od januára 2019
 • Vysielanie zamestnancovv súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb a ďalších noviel Zákonníka práce
 • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti
 • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí
 • Súbeh výkonu prácev dvoch alebo viacerých štátoch a čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri zamestnávaní cudzincov, vysielaní zamestnancov a pri súbežnom výkone práce na území SR a v zahraničí
 • Diskusia a riešenie konkrétnych príkladov z praxe

 

Interaktívne školenie (13.00 – 15.00 h)

Lektori: JUDr. Alena Huťanová
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

 • Pracovný čas – pojem, možnosti rozvrhnutia.
 • Čo je zmennosť, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka.
 • Podstata nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času.
 • Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času nerovnomerne, jednotlivé kroky a rozhodnutia.
 • Čo je zamestnávateľ povinný  dodržať pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 • Nepretržitý denný a nepretržitý týždenný odpočinok v práci, čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť.
 • Pružný pracovný čas.
 • Konto pracovného času, zavedenie, výhody a nevýhody zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca.

Komu je určený

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom. Vzdelávací program ukončený certifikátom ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM: 9:00 - 16:00

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.