Seminár:
Odborný personalista - certifikovaný seminár

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1400 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

1. deň

Úvod do práce personalistu

 • Ciele, úlohy, postavenie HR v spoločnosti.
 • Obsah personálnej práce.
 • Moderné prístupy k personálnej práci.  
 • Stratégia personálneho rozvoja.

2. deň

Úvod a vybrané témy zo zákonníka práce

Pracovný čas  

 • Pracovný čas a možnosti jeho rozvrhovania.
 • Konto pracovného času.
 • Pružný pracovný čas.
 • Práca na zmeny a v nepretržitých prevádzkach.
 • Práca nadčas, banka nadčasov.

Dovolenka a prekážky v práci pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – najčastejšie problémy v praxi

Pracovný pomer a najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv:

 • podmienky platnosti, podstatné a povinné náležitosti,
 • skúšobná doba, doba určitá/neurčitá,
 • najčastejšie chyby pri uzatváraní pracovných zmlúv,
 • spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru,
 • výpoveď a jej špecifiká, podmienky platnosti,
 • porušenie pracovnej disciplíny.

3. deň

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov do zahraničia:

 • všeobecné podmienky,
 • zamestnanecké štruktúry,
 • platné predpisy a súvisiace povinnosti,
 • zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích štátov - zmeny v roku 2014,
 • sociálne zabezpečenie cudzincov pri ich zamestnávaní v SR,
 • určenie rozhodnej legislatívy - formulár A1,
 • vysielanie (pojem, druhy, formy a charakteristické znaky),
 • sociálne zabezpečenie pri vysielaní a prijímaní vyslaných zamestnancov,
 • zdravotné poistenie, sociálne poistenie- registrácia, platenie odvodov,
 • určenie rozhodnej legislatívy – formuláre A1.

Ochrana osobných údajov:

 • Právny rámec ochrany osobných údajov, ciele, predmet a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov
 • Výklad základných pojmov
 • Zásady spracúvania osobných údajov
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
 • Základné povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a vzťahy medzi nimi
 • Povinnosti zamestnávateľov v zmysle zákona o whistleblowingu
 • Získavanie osobných údajov a ich likvidácia
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov, bezpečnostný projekt
 • Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – absolvovanie skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby, poverenie zodpovednej osoby, konkrétne povinnosti a rozsah jej zodpovednosti
 • Oprávnená osoba, kto je to a povinnosť jej poučenia
 • Práva dotknutej osoby
 • Cezhraničný tok osobných údajov
 • Oznamovacia povinnosť, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
 • Sankcie
 • Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, práva a povinnosti kontrolovanej osoby

 4. deň

 • Databáza kandidátov - životopisy, odporúčania, sociálne siete
 • Interný a externý nábor a výber – možnosti a obmedzenia
 • Fázy výberového procesu
 • Recruitment & Headhunting
 • Metódy a nástroje výberového procesu
 • Dotazníky a testy v personálnej praxi  

 5. deň

 • Assessment & Development Centre – možnosti a mýty
 • Príjmacie interview – individuálne, skupinové, videointerview, etc.  
 • Metóda BEI (Behaviour Event Interview) – vedenie rozhovoru
 • Psychodiagnostická intervencia
 • Meranie kvality výberu – kritériá a systém hodnotenia
 • Personálne agentúry – kedy a ako
 • test

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Účastníci certifikovaného seminára získajú dôležité informácie, ako zvládnuť personálnu agendu a zabezpečiť tak úspešné fungovanie personálneho oddelenia firmy.

Certifikovaný seminár Odborný personalista je určený všetkým, ktorý sa chcú zdokonaliť v práci personalistu.

Pripravili sme pre Vás 5 - dňový modulový kurz počas ktorého získate základný prehľad o práci personalistu, dôležité informácie zo zákonníka práce, ochrany osobných údajov. Počas kurzu sa rovnako budete venovať moderným metódam výberu zamestnancov a pracovným pohovorom.

Certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti personálnej problematiky, Vám vystavíme po úspešnom absolvovaní testu.

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov, keďže počet účastníkov kurzu je limitovaný na 8.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

personalistom, office manažérom a všetkým pracovníkom, ktorí majú HR na starosti a ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť

Lektor

PhDr. Ján Barica

PhDr. Ján Barica

Psychológ, kouč, supervízor, diagnostik, assessor pre výber a kariérny rast, tréner a odborný poradca pre marketing a predaj. Ako lektor absolvoval mnoho sociálno-psychologických výcvikov pre pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní a pracovníkov firiem nielen na Slovensku, ale i v Českej republike.

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

JUDr. Miroslava Verčíková

JUDr. Miroslava Verčíková

Uznávaná lektorka s množstvom skúseností v oblasti práva už niekoľko rokov vedie v našej spoločnosti seminár týkajúci sa ochrany osobných údajov. Okrem teoretických poznatkov poskytuje účastníkom odpovede a cenné rady z praxe.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Odborný personalista - certifikovaný seminár

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme