Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Rozšírte si s nami povedomie o problematike chemickej bezpečnosti z hľadiska ochrany zdravia ľudí pri práci s chemickými látkami a zmesami a aktívneho predchádzania chorôb z povolania pri práci s CHL.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Obsah:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – v súvislosti s prácou s CHL
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH)
 • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc – „nariadenie CLP“

Povinnosti zamestnávateľa pri práci s CHL

 • Prevádzkový poriadok
 • Spôsoby skladovania CHL, osobitne veľmi toxických a toxických látok a zmesí
 • Posudok o riziku
 • Karty bezpečnostných údajov
 • Odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami (T a T+)
 • Vedenie evidencie CHL
 • Meranie koncentrácie CHL v pracovnom prostredí
 • Požiadavky na odbornú spôsobilosť
 • Podmienky a postup pri získaní odbornej spôsobilosti
 • Pravidelné informovanie zamestnancov pri práci s CHL
 • Ochrana zdravia pri práci s CHL
 • Kolektívne preventívne opatrenia
 • Individuálne preventívne opatrenia

Špecifiká práce s karcinogénnymi a mutagénnymi látkami a zmesami (K a M)

 • Podmienky začatie práce s K a M
 • Proces schvaľovania práce s K a M
 • Skladovanie K a M
 • Vedenie osobnej expozície zamestnancov K a M
 • Pracovno-lekárske prehliadky pri práci s CHL

Záver – diskusia k prednášaným témam

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Pracovnej zdravotnej službe sa venuje od roku 2007. Do roku 2021 pôsobila v Asociácií súkromných lekárov SR ako odborník na legislatívu PZS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti. Zároveň kontinuálne fyzicky vypracováva dokumentáciu v oblasti PZS pre zamestnávateľov. Má dlhodobé nielen teoretické ale aj praktické skúsenosti.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

22.8.2023

ONLINE

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

22.8.2023

Bratislava

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

2.10.2023

ONLINE

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

2.10.2023

Bratislava

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

13.12.2023

ONLINE

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

13.12.2023

Bratislava

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.