Seminár

Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa e-shopov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu zamestnávateľa.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa e-shopov

Zmeny od 25.5.2018 v právnej úprave:

 • zmena úpravy v prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
 • súhlas zákazníka 
 • kódexy správania a certifikácie
 • informačný systém osobných údajov marketing e-shopu
 • oznamovacia povinnosť a evidenčná povinnosť prevádzkovateľa e-shopu
 • komunikácia s Úradom
 • zákazník e-shopu ako dotknutá osoba 
 • nastavenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov v e-shope 
 • aspekty prevádzkovania e-shopu v súvislosti s ochranou osobných údajov: šablóna e-shopu, webhosting e–shopu, technická podpora poskytovaná prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom
 • Súťaže organizované prevádzkovateľom e-shopu
 • praktické skúsenosti a odporúčania k prijatiu a vypracovaniu potrebnej dokumentácie

Komu je určený

prevádzkovateľom e-shopov, webových stránok, IP sektor a pod. 

Harmonogram školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa e-shopov

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa e-shopov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.