Seminár:
Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 22
Najbližší termín: 11.11.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

  • O účtovníctve, postupov účtovania a zákona o dani z príjmov v oblasti dlhodobého majetku.
  • Odpisové skupiny a odpisovanie majetku – aktuálne.
  • Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy – druhy majetku a jeho členenie, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dopadu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku (napr. dotácie, dar). Výnimky a zmeny v oceňovaní .
  • Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti - zaradenie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda.
  • Odpisový plán, daňové odpisy - zrýchlené, rovnomerné, komponentné, časové odpisy, účtovné odpisy a ich rozdiely z pohľadu legislatívy. Dopady na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať. Špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu, prerušenie odpisovania, fakultatívne a obligatórne pre daňové účely od 1.1.2015. Podmienky, podstata a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku.
  • Špecifiká drobného majetku spoločnosti - spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné. Čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii. Čo je povinnosť inventarizovať, ako často a aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis.
  • Inventarizácia majetku spoločnosti - jej dopady a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie. Interný predpis o majetku spoločnosti - obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne.
  • Majetok charakteru osobnej spotreby - súvislosť s podnikaním, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi.
  • Daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku/servis, údržba, ostatné súvisiace výdavky. Využívanie majetku na súkromné a služobné účely a vplyv na daňovú uznateľnosť nákladov.
  • Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.

  Máte otázky k tomuto semináru?

  Radi Vám pomôžeme!

  Input:

  Popis

  Dozviete sa , čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku? Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR.

  Kontaktná osoba

  Dana Jánošíková
  dana.janosikova@eseminare.sk
  02/33 00 52 28

  Cieľová skupina

  Účtovníci, ekonómovia.

  Lektor

  Ing. Hedviga Vadinová

  Ing. Hedviga Vadinová

  Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

  Referencie

  "Hodnocení PERFEKTNÍ: živý přednes (ne nudný), vysoká odbornost přednášející, velmi dobře pripravené papírové materiály. Fakt super, rada přijdu zase." Auditor Sk, s.r.o.

  "Lektorka Vadinová vysoko kompetentná, ochotná zodpovedať otázky účastníkov. Seminár mi vyhovoval, celkový pohľad na majetok spoločnosti, poznatky, ktoré využijem v praxi." Whirlpool Slovakia, a.s.

  "Výborne, určite bude prínosom aj pre ostatných účastníkov."  Zugimpex s.r.o.

  "Som rada, že som sa zúčastnila, určite mi materiály pomôžu, rada navštívim aj iné semináre." Zugimpex s.r.o.

  " So školením som bola spokojná, oboznámila som sa s novými poznatkami z oblasti daní a účtovníctva." Nafta a.s.

  Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:30  prednáška
  • 11:30 – 12:30  občerstvenie
  • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia  *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Termíny a prihlásenie - Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

  • ONLINE
  • 11.11.2020
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 10.12.2020
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • 25.2.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 25.2.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • 22.4.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 22.4.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • 25.5.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 25.5.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • Košice
  • 23.6.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 23.6.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • 28.7.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 28.7.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • 3.8.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 3.8.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • 27.9.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 27.9.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • Banská Bystrica
  • 6.10.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 6.10.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • Nitra
  • 26.10.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 26.10.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:
  • 9.12.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 9.12.2021
  • Ing. Hedviga Vadinová
  • 159,00 EUR + DPH
  Input:

  Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
  K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
  Tento termín je žiaľ vypredaný.
  Garancia termínu.

  Iné produkty k danej téme