Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

Čo ešte neviete o nových ustanoveniach, ktoré vyplývajú zo zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňového poriadku  od 1. januára 2022?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Uplatnenie daňového poriadku pri daňovej kontrole  a nadväzujúce  konania po  daňovej kontrole, a to najmä

 • zásady správy daní
 • začatie a priebeh daňovej kontroly,
 • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
 • uplatnenie predbežného opatrenia,
 • určenie dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob určenia dane bez vykonania daňovej kontroly
 • prerušenia daňovej kontroly
 • ukončenie daňovej kontroly protokolom a výzva
 • dokazovanie vo vyrubovacom konaní, vyrubovací rozkaz,
 • uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole alebo pri správe daní
 • daňové tajomstvo
 • počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň a prerušenie plynutia lehoty    v období  pandémie
 •  lehoty na výkon daňovej kontroly, prerušenie plynutia lehoty
 • čiastkový protokol
 • opravné prostriedky

Informácia k novelám daňového poriadku schválených v priebehu roka 2021 s účinnosťou od 06.02.2021, od 1.1.2022 a od 31.3.2022

Legislatívne úpravy daňového poriadku zahŕňajú okruhy zamerané proti daňovým podvodom a k maximálnej motivácii daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností peňažnej a nepeňažnej povahy:

 • prepracovaný inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach upustením od prísnych podmienok za účelom jeho širšieho využitia
 • určenie podmienok uplatnenia odkladu platenia dane finančným riaditeľstvom
 • skrátenie lehoty na nazeranie do spisu daňového subjektu
 • možnosť vypočuť svedkov pri správe daní prostriedkami komunikačnej technológie
 • zrušenie vydávanie osvedčenia o registrácii - kartičky a ich nahradenie rozhodnutím 
 • rozhodnutie správcu dane o vylúčení fyzickej osoby, ktorá má postavenie štatutára spoločnosti alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti pri dani z pridanej hodnoty; znemožnenie prístupu takýchto osôb k vedúcim pozíciám v obchodných spoločnostiach na určité obdobie má  prispieť k zefektívneniu boja proti daňovým podvodom.
 • vykonávanie spoločných úkonov na účely dokazovania
 • prepracovaný inštitút hodnotenia daňových subjektov - index daňovej spoľahlivosti. Inštitút je postavený na transparentnosti formou  zverejnenia kritérií pre určenie stupňa daňovej spoľahlivosti daňového subjektu na web. sídle finančného riaditeľstva.
 • kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška
 • ďalšie nové zoznamy daňových subjektov zverejňovaných na web.sídle finančného riaditeľstva.
 • zrušenie sedemročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň pri vykazovaní daňovej straty
 • zníženie úhrady žiadosti o záväzné stanovisko
 • zrušenie povinnosti vykonať daňovú kontrolu pri nepodaní daňového priznania ani na výzvu správcu dane
 • predlženie lehoty na začatie registrácie z úradnej moci
 • nové prípady, za ktoré sa pokuta ani úrok z omeškania neuloží
 • podmienky zániku daňového nedoplatku, ktorým je pokuta alebo úrok z omeškania
 • započítanie daňového nedoplatku s daňovou pohľadávkou daňového dlžníka.

Diskusia a zodpovedanie otázok od účastníkov.

Komu je určený

 • Daňové subjekty, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti:
  • účtovníctva, ktorým správcom dane je daňový úrad, alebo colný úrad; 
  • miestnych daní, ktorým správcom dane je obec;
  • neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja), ktoré vykonávajú aj podnikateľskú činnosť.
 • Pre všetky daňové subjekty, ktoré podliehajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti správe daní

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov)…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

21.4.2023

ONLINE

Ing. Božena Jurčíková

21.4.2023

Bratislava

Ing. Božena Jurčíková

19.7.2023

ONLINE

Ing. Božena Jurčíková

19.7.2023

Bratislava

Ing. Božena Jurčíková

4.10.2023

ONLINE

Ing. Božena Jurčíková

4.10.2023

Bratislava

Ing. Božena Jurčíková

1.12.2023

ONLINE

Ing. Božena Jurčíková

1.12.2023

Bratislava

Ing. Božena Jurčíková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.