Seminár:
Nové ustanovenia daňového poriadku

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Čo ešte neviete o nových ustanoveniach, ktoré vyplývajú zo zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňového poriadku  od 1. januára 2020?

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 8.12.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Obsah prezentácie daňového poriadku:
  •  

  1. Uplatnenie daňového poriadku pri daňovej kontrole ako aj pri ďalších konaniach nasledujúcich po daňovej kontrole, a to najmä

  • zásady správy daní
  • začatie a priebeh daňovej kontroly,
  • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
  • uplatnenie predbežného opatrenia,
  • určenie dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob určenia dane bez vykonania daňovej kontroly
  • inštitút prerušenia daňovej kontroly
  • ukončenie daňovej kontroly protokolom a výzva
  • dokazovanie vo vyrubovacom konaní, vyrubovací rozkaz,
  • uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole alebo pri správe daní
  • uplatnenie predbežného opatrenia
  • daňové tajomstvo
  • počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň a lehoty na výkon daňovej kontroly
  • súhrnný protokol, čiastkový protokol
  • index daňovej spoľahlivosti

  2. Legislatívne úpravy daňového poriadku účinné od 1.1.2020 zahŕňajú nasledovné okruhy:

  • zníženie administratívnej záťaže daňového subjektu pri správe daní (napr. zrušenie oznamovacej povinnosti nahlasovania bankových a iných zmien údajov, úprava pri úradných prekladoch dokumentov pri správe daní, registrácia z úradnej moci, skrátenie lehoty pri odklade platenia dane, úprava/zníženie výšky uloženej pokuty za vybrané správne delikty)
  • zefektívnenie výberu daní ( úprava vrátenia daňových preplatkov, vzory tlačív DP zverejnením na web. sídle MF, elektronická komunikácia pri správe miestnych daní, nový inštitút výkonu daňovej exekúcie – zadržanie vodičského preukazu daňového dlžníka,
  • legislatívne úpravy ustanovení daňového poriadku (napr. rozšírenie inštitútu nulitného rozhodnutia, spresnenie lehoty na vydanie rozhodnutia, starosta obce v postavení zamestnanca správcu dane pri miestnych daniach, úkony orgánu policajného zboru pri správe daní ako je vydávanie súhrnného protokolu, nazeranie do spisov, vykonávanie daňovej kontroly, úkony v súvislosti s konkurzom, reštrukturalizáciou a oddlžením, elektronické doručovanie, zmena náležitostí protokolu z daňovej kontroly, zverejňovanie zoznamu daňových subjektov na daň z príjmov s ich DIČ, zrušenie nahlasovania údajov o daňových nedoplatkoch nadväzne na zákon proti byrokracii, úprava vzniku záložného práva, úprava dočasnej nevymožiteľnosti daňového nedoplatku, zánik daňového nedoplatku, úprava časti daňového exekučného konania)
  • zníženie administratívnej byrokracie - zrušenie predkladania dokumentov, ktoré daňovník predložil inému orgánu verejnej moci alebo si ich môže zabezpečiť orgán verejnej moci sám z prístupu do registra orgánov verejnej moci vrátane správcu dane.
  • Diskusia

  3. Informácia o návrhu novely daňového poriadku v roku 2020

  Pripravovaná novela daňového poriadku, ktorá by mala byť účinná už v roku 2020 a v roku 2021 je zameraná predovšetkým na zníženie daňových únikov na všetkých druhoch daní. Navrhuje sa zavedenie simultánnych daňových kontrol u všetkých prepojených osôb (závislé osoby, reťazové obchody), ktoré prispejú k zvýšenej efektivite daňových kontrol, zvýšiť význam indexu daňovej spoľahlivosti, návrh na zverejnenie ukazovateľov hodnotenia, návrh posilnenie sankčných mechanizmov s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie a podporovať dobrovoľné plnenie daňových povinností.

  Máte otázky k tomuto semináru?

  Radi Vám pomôžeme!

  Input:

  Popis

  Čo ešte neviete o nových ustanoveniach, ktoré vyplývajú zo zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňového poriadku  od 1. januára 2020?

  Tieto a ďalšie novinky daňového poriadku sa dozviete na seminári o daňovom poriadku, ktorý pripravujeme pre Vás.

  Seminár je zameraný na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní - daňový poriadok a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  podľa aktuálneho znenia účinného od 1.1.2020 s osobitným zameraním na oblasť výkonu daňovej kontroly, v oblasti ktorej tiež nastali legislatívne zmeny.

  Účelom seminára je získanie a zvýšenie vedomostnej úrovne účastníkov seminára v oblasti správy daní, čo tento zákon upravuje pri správe daní a  využitie tých častí správy daní, ktoré sa uplatňujú predovšetkým pri daňovej kontrole a pri daňovej kontrole nebudete zaskočení.

  Bonus pre účastníkov seminára:

  • Informácia k vybraným častiam zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „koronazákon“) v oblasti správy daní v období pandémie (napr. daňová kontrola, daňové konanie, spôsob prerušenia daňovej kontroly alebo daňového konania, lehoty, doručovanie).

  Kontaktná osoba

  Dana Jánošíková
  dana.janosikova@eseminare.sk
  02/33 00 52 28

  Cieľová skupina

  • Daňové subjekty, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti:
   • účtovníctva, ktorým správcom dane je daňový úrad, alebo colný úrad; 
   • miestnych daní, ktorým správcom dane je obec;
   • neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja), ktoré vykonávajú aj podnikateľskú činnosť.
  • Pre všetky daňové subjekty, ktoré podliehajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti správe daní

  Lektor

  Ing. Božena Jurčíková

  Ing. Božena Jurčíková

  Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

  Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:30  prednáška
  • 11:30 – 12:30  občerstvenie
  • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia  *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Termíny a prihlásenie - Nové ustanovenia daňového poriadku

  • 8.12.2020
  • Ing. Božena Jurčíková
  • 199,00 EUR + DPH
  Input:
  • ONLINE
  • 8.12.2020
  • Ing. Božena Jurčíková
  • 149,00 EUR + DPH
  Input:

  Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
  K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
  Tento termín je žiaľ vypredaný.
  Garancia termínu.

  Iné produkty k danej téme