Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

Čo ešte neviete o nových ustanoveniach, ktoré vyplývajú zo zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňového poriadku  od 1. januára 2021?

Obsahová náplň

 • Obsah prezentácie daňového poriadku:
  •  

  1. Uplatnenie daňového poriadku pri daňovej kontrole ako aj pri ďalších konaniach nasledujúcich po daňovej kontrole, a to najmä

  • zásady správy daní
  • začatie a priebeh daňovej kontroly,
  • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
  • uplatnenie predbežného opatrenia,
  • určenie dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob určenia dane bez vykonania daňovej kontroly
  • inštitút prerušenia daňovej kontroly
  • ukončenie daňovej kontroly protokolom a výzva
  • dokazovanie vo vyrubovacom konaní, vyrubovací rozkaz,
  • uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole alebo pri správe daní
  • uplatnenie predbežného opatrenia
  • daňové tajomstvo
  • počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň a lehoty na výkon daňovej kontroly
  • súhrnný protokol, čiastkový protokol
  • index daňovej spoľahlivosti

  2. Legislatívne úpravy daňového poriadku účinné od 1.1.2020 zahŕňajú nasledovné okruhy:

  • zníženie administratívnej záťaže daňového subjektu pri správe daní (napr. zrušenie oznamovacej povinnosti nahlasovania bankových a iných zmien údajov, úprava pri úradných prekladoch dokumentov pri správe daní, registrácia z úradnej moci, skrátenie lehoty pri odklade platenia dane, úprava/zníženie výšky uloženej pokuty za vybrané správne delikty)
  • zefektívnenie výberu daní ( úprava vrátenia daňových preplatkov, vzory tlačív DP zverejnením na web. sídle MF, elektronická komunikácia pri správe miestnych daní, nový inštitút výkonu daňovej exekúcie – zadržanie vodičského preukazu daňového dlžníka,
  • legislatívne úpravy ustanovení daňového poriadku (napr. rozšírenie inštitútu nulitného rozhodnutia, spresnenie lehoty na vydanie rozhodnutia, starosta obce v postavení zamestnanca správcu dane pri miestnych daniach, úkony orgánu policajného zboru pri správe daní ako je vydávanie súhrnného protokolu, nazeranie do spisov, vykonávanie daňovej kontroly, úkony v súvislosti s konkurzom, reštrukturalizáciou a oddlžením, elektronické doručovanie, zmena náležitostí protokolu z daňovej kontroly, zverejňovanie zoznamu daňových subjektov na daň z príjmov s ich DIČ, zrušenie nahlasovania údajov o daňových nedoplatkoch nadväzne na zákon proti byrokracii, úprava vzniku záložného práva, úprava dočasnej nevymožiteľnosti daňového nedoplatku, zánik daňového nedoplatku, úprava časti daňového exekučného konania)
  • zníženie administratívnej byrokracie - zrušenie predkladania dokumentov, ktoré daňovník predložil inému orgánu verejnej moci alebo si ich môže zabezpečiť orgán verejnej moci sám z prístupu do registra orgánov verejnej moci vrátane správcu dane.
  • Diskusia

  3. Informácia o návrhu novely daňového poriadku v roku 2021

  Pripravovaná novela daňového poriadku, ktorá by mala byť účinná už v roku 2020 a v roku 2021 je zameraná predovšetkým na zníženie daňových únikov na všetkých druhoch daní. Navrhuje sa zavedenie simultánnych daňových kontrol u všetkých prepojených osôb (závislé osoby, reťazové obchody), ktoré prispejú k zvýšenej efektivite daňových kontrol, zvýšiť význam indexu daňovej spoľahlivosti, návrh na zverejnenie ukazovateľov hodnotenia, návrh posilnenie sankčných mechanizmov s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie a podporovať dobrovoľné plnenie daňových povinností.

  Komu je určený

  • Daňové subjekty, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti:
   • účtovníctva, ktorým správcom dane je daňový úrad, alebo colný úrad; 
   • miestnych daní, ktorým správcom dane je obec;
   • neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja), ktoré vykonávajú aj podnikateľskú činnosť.
  • Pre všetky daňové subjekty, ktoré podliehajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti správe daní

  Časový harmonogram

  08:30 - 09:00 - registrácia
  09:00 - 10:30 - prednáška
  10:30 - 10:45 - prestávka
  10:45 - 12:00 - prednáška
  12:00 - 13:00 - obed
  13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


  *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Lektor

  Ing. Božena Jurčíková

  Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov)…

  Ďalšie semináre lektora

  Termíny a miesto konania

  7.12.2021

  ONLINE

  Ing. Božena Jurčíková

  7.12.2021

  Bratislava

  Ing. Božena Jurčíková

  21.2.2022

  ONLINE

  Ing. Božena Jurčíková

  21.2.2022

  Bratislava

  Ing. Božena Jurčíková

  20.4.2022

  ONLINE

  Ing. Božena Jurčíková

  20.4.2022

  Bratislava

  Ing. Božena Jurčíková

  27.7.2022

  ONLINE

  Ing. Božena Jurčíková

  27.7.2022

  Bratislava

  Ing. Božena Jurčíková

  Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

  Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

  !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.