Seminár

Nové požiadavky Plánu obnovy - princíp výrazne nenarušiť

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Spĺňa váš projekt princíp DNSH? Princíp výrazne nenarušiť - DNSH sa vzťahuje na všetky projekty financované z Plánu obnovy. Lektorom školenia je Juraj Tkáč.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nové požiadavky Plánu obnovy - princíp výrazne nenarušiť

Princíp výrazne nenarušiť (Do No Significant Harm – DNSH) je jedným z kľúčových princípov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (Plán obnovy). DNSH je založený na princípe predchádzania škodám na životnom prostredí a prijímaní opatrení na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých vplyvov, ktoré nie je možné predísť.

DNSH sa vzťahuje na všetky projekty financované z Plánu obnovy, vrátane projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a Kohézneho fondu (CF). DNSH sa tiež vzťahuje na projekty financované z Operačného programu Slovensko (OP Slovensko).

Aby projekt splnil požiadavky DNSH, musí spĺňať nasledujúce kritériá:

Projekt nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na žiadny zo šiestich environmentálnych cieľov: zmenu klímy, adaptáciu na zmenu klímy, udržateľné využívanie a ochranu vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevenciu a kontrolu znečisťovania a ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov.

Projekt musí dodržiavať všetky relevantné pravidlá a predpisy v oblasti životného prostredia.

Projekt musí mať opatrenia na zmiernenie alebo kompenzáciu akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré nie je možné predísť.

Požiadavky DNSH sa musia premietnuť do verejného obstarávania projektov financovaných z Plánu obnovy a OP Slovensko. 

I. Pojem "Výrazne nenarušiť" z Plánu obnovy

A. Definícia pojmu "Výrazne nenarušiť" v kontexte Plánu obnovy

B. Podmienky a kritériá na splnenie tohto princípu

C. Príklady opatrení a projektov, ktoré vyhovujú tomuto požiadavku – ako uvedené zapracovať do verejného obstarávania

II. Pojem "Nespôsobovať významnú škodu" z Operačného programu Slovensko

A. Význam a výklad pojmu "Nespôsobovať významnú škodu" v dokumentoch OPS

B. Konkrétne požiadavky na projekty a investície

III. Paralely a odlišnosti medzi oboma princípmi

A. Porovnanie pojmov "Výrazne nenarušiť" a "Nespôsobovať významnú škodu"

B. Spoločné body a základné hodnoty

C. Odlišnosti v požiadavkách a uplatnenie v praxi

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Nové požiadavky Plánu obnovy - princíp výrazne nenarušiť

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Nové požiadavky Plánu obnovy - princíp výrazne nenarušiť

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.