Seminár

Námietky voči plateniu zmenky

Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky...

Obsahová náplň

Vymedzenie cenného papiera a postavenie zmenky v práve cenných papierov:

 • pramene zmenkového práva (najmä zákon č. 191/1950 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z., Obchodný zákonník, Občiansky zákonník),
 • vznik záväzkov z cenných papierov,
 • abstraktné a kauzálne právne úkony,
 • pojem cenný papier (zákon č. 566/2001 Z. z.),
 • forma cenného papiera (na meno, na rad, na doručiteľa),
 • podoba cenného papiera (listinné, zaknihované),
 • znak: - cennosť, - hmotný substrát.

Vlastnosti cenných papierov:

 • z hľadiska právnych dôsledkov: konštitutívne v. deklaratórne, dokonalé v. nedokonalé,
 • z hľadiska prevoditeľnosti: ordrepapiere, rektapapiere, au nom papiere,
 • z hľadiska právneho dôvodu: abstraktné, kauzálne.

Náležitosti zmenky:

 • z hľadiska zmenkového rozlišujeme zmenky: vlastná, cudzia,
 • z hľadiska hospodárskeho rozlišujeme zmenky: zaisťovacia, platobná,
 • účastníci zmenkovoprávneho vzťahu: vystaviteľ, remitent, akceptant, indosant, indosatár, avalát, avalista,
 • označenie zmenka v bezpodmienečnom príkaze zaplatiť zmenkovú sumu:
  • meno zmenečníka,
  • meno remitenta,
  • dátum vystavenia,
  • miesto vystavenia,
  • dátum splatnosti,
  • miesto splatnosti,
  • podpis vystaviteľa,
 • biankozmenka – zárodok budúcej zmenky (jej význam),
 • zmena textu zmenky a jej vplyv na obsah práv.

Splatnosť zmenky:

 • štyri možné spôsoby splatnosti:
  • vistazmenka,
  • lehotová vistazmenka,
  • datozmenka,
  • lehotová datozmenka.
 • prezentačná povinnosť – prvý znak zachovania práv zo zmenky,
 • čas prezentácie,
 • miesto prezentácie.

Zmenkový postih:

 • postih pre neplatenie,
 • postih pre neprijatie,
 • postih pre ohrozenie.

Protestácia zmenky:

 • protestačná povinnosť – druhý znak zachovania práv zo zmenky,
 • protest – písomné osvedčenie vydané oprávneným orgánom,
 • protestant, protestát, protestný orgán,
 • oprávnený orgán: notár, súd,
 • čas protestu,
 • miesto protestu.

Aval (zmenkové ručenie):

 • avalista (zmenkový ručiteľ),
 • avalát (osoba, za ktorú sa zmenkové ručenie prijíma),
 • význam avalu a jeho porovnanie s ručením podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Námietky voči plateniu zmenky:

 • obrana zmenkového dlžníka v kontexte špecifík zmenky,
 • absolútne námietky:
  • námietka neplatnosti zmenky,
  • námietka neplatnosti zmenky,
  • námietka predčasného uplatnenia práv zo zmenky.
 • kauzálne námietky,
 • námietky avalistu,
 • námietka započítania,
 • námietka zániku zmenkového záväzku,
 • odvodená relatívna námietka spočívajúca vo vedomom konaní nadobúdateľa zmenky na škodu dlžníka,
 • námietka nespôsobilosti podpisovateľa zmenky zaväzovať sa a námietka nedostatku oprávnenia na zastupovanie.

Komu je určený

konateľom, majiteľom, živnostníkom, pracovníkom obchodných oddelení, pracovníkom právnych oddelení, záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.