Seminár

Efektívne a inovatívne postupy zeleného obstarávania projektov zvýšenia energetickej efektívnosti

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Predmetom školenia je nielen predstaviť teoretické východiská zeleného verejného obstarávania ale aj poukázanie na príklady dobrej praxe ( zo SR ale aj zo zahraničia) pri projektoch zvýšenia energetickej efektívnosti.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Efektívne a inovatívne postupy zeleného obstarávania projektov zvýšenia energetickej efektívnosti

  • Čo je zelené verejné obstarávanie – zákonné predpoklady, zákonné kvóty pre zelené verejné obstarávanie, prečo obstarávať budovy na zeleno?
  • Možnosti obstarávania na zeleno pri rekonštrukcii budov  - podmienky účasti zeleného verejného obstarávania – podmienky účasti strojného vybavenia, podmienky účasti ISO 14001 vs EMAS,
  • Zelený opis predmetu zákazky – čo sú katalógové listy (environmentálne charakteristiky) Európskej komisie, ako s nimi pracovať? Je možné abstrahovať len časť týchto charakteristík? Obsahujú tieto charakteristiky aj reálne návrhy ako nastaviť zákazku zelenú?
  • Zelené kritériá na vyhodnotenie ponúk – príklady z praxe
  • Garantovaná energetická služba – čo to je, ako nastaviť zákazku na GES? , prečo je pre verejného obstarávateľa GES výhodná, Metodika ministerstva financií SR ku GES, príklady obstarania GES v SR

Komu je určený

Seminár určený všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Efektívne a inovatívne postupy zeleného obstarávania projektov zvýšenia energetickej efektívnosti

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Efektívne a inovatívne postupy zeleného obstarávania projektov zvýšenia energetickej efektívnosti

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.