Seminár

Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

Nezisková účtovná jednotka, ktoréhokoľvek typu, sa zakladá a vzniká s cieľom výkonu činností v prospech spoločnosti a rôznych cieľových skupín. Ale ako každá iná právnická osoba, subjekt práva, je povinná tiež viesť účtovníctvo a nevyhýbajú sa jej ani daňové povinnosti stanovené platnou legislatívou. Ak sa v svojom profesnom živote stretávate práve s touto oblasťou, alebo vás nejakým iným spôsobom zaujíma, na našom seminári získate výborný prehľad o vedení účtovnej evidencie neziskových účtovných jednotiek a daňových povinností, ktoré využijete v praxi. Súčasťou seminára  budú aj informácie o novom zákone o účtovníctve platnom od 1.1.2022 a jeho aplikáciou v praxi špecificky u neziskových účtovných jednotiek/ napr. elektronické zverejňovanie, povinný obsah výročnej správy OZ..../ Bonus pre Vás k materiálom bude zoznam interných smerníc pre neziskové účtovné jednotky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava.
 • Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky.
 • Účtovné triedy a rešerš vybraných účtovných prípadov.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Princíp a výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky..
 • Novelizácia zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a jej vplyv a povinná aplikácia v praxi neziskových účtovných jednotiek.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti neziskových účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Obligatórne a fakultatívne  interné smernice pre neziskové účtovné jednotky.
 • Diskusia.

 

Komu je určený

Neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie.

Referencie

"Seminár bol veľmi poučný. Zaujali ma hlavne príklady z praxe." 

"Informácie, ktoré sme na seminári získali boli veľmi špecifické a prínosné pre prax v danej oblasti." 

"Seminár bol veľmi zaujímavý a prínosný." 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

23.5.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

23.5.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

15.8.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

15.8.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

10.10.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

10.10.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

6.12.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

6.12.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.