Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

Vzdelávací program vám ponúkne ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania. Získate prehľad o aktuálnej legislatíve, príprave a procesoch verejného obstarávania.

Obsah školenia: Špecialista verejného obstarávania

Legislatíva VO a základné pojmy

 • pôsobnosť zákona o VO
 • základné pojmy
 • princípy verejného obstarávania
 • výnimky zo zákona o VO
 • postupy verejného obstarávania

Príprava verejného obstarávania

 • predpokladaná hodnota zákazky, 
 • finančné limity,
 • rozdeľovanie/nerozdeľovanie zákaziek na časti
 • súťažné podklady, zmluva
 • podmienky účasti
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • zábezpeka

Procesy v rámci postupu verejného obstarávania

 • vyhlásenie verejného obstarávania
 • predkladanie ponúk
 • otváranie ponúk
 • posúdenie splnenia podmienok účasti, JED, zoznam hospodárskych subjektov
 • hodnotenie ponúk, vrátane uskutočnenia elektronickej aukcie
 • ukončenie verejného obstarávania – uzatvorenie zmluvy, register partnerov verejného sektora
 • oznámenia vo verejnom obstarávaní
 • zmeny zmluvy
 • vyhotovenie referencie

Informačné a zverejňovacie povinnosti

 • profil verejného obstarávateľa
 • archivácia
 • informačné a zverejňovacie povinnosti

Revízne postupy a sankcie

 • žiadosť o nápravu
 • konanie o námietkach
 • konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa
 • ex-ante posúdenie
 • odvolanie
 • správne delikty a sankcie

Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

 • zadávanie podlimitných  zákaziek , zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby; bežná dostupnosť na trhu, špecifiká
 • zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby
 • bežný postup pre podlimitné zákazky
 • určenie podmienok účasti, špecifiká
 • zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, špecifiká, obmedzenia

Najčastejšie pochybenia

 • pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
 • pri stanovení opisu predmetu zákazky
 • pri určení podmienok účasti
 • pri určení kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • pri určení zábezpeky
 • pri posúdení splnenia podmienok účasti
 • pri vyhodnotení ponúk
 • pri uzatváraní zmluvy
 • pri plnení informačných a zverejňovacích povinností

Praktické ukážky

Úrad pre verejné obstarávanie, jeho kompetencie

Legislatíva na samoštúdium

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 41/2019 Z. z. zo dňa 11. 02. 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Vyhláška č. 132/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

Vyhláška č. 152/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Vyhláška č. 155/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

Vyhláška č. 493/2021 Z. z. zo dňa 13. 12. 2021, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Vyhláška č. 157/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného  inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Vyhláška č. 171/2019 Z. z. zo dňa 11. 6. 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Vyhláška č. 73/2022 Z. z. zo dňa 14. marca 2022, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

 

Komu je určený

Záujemcom a uchádzačom o verejné obstarávanie, osobám pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osobám zostavujúcim žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačom či účastníkom

Harmonogram

Prednášky:

18.3.2024, 19.3.2024, 20.3.2024
22.4.2024, 23.4.2024, 24.4.2024
3.6.2024, 4.6.2024, 5.6.2024
11.9.2024, 12.9.2024, 13.9.2024
12.11.2024, 13.11.2024, 14.11.2024

 • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 – 12.00 prednáška
 • 12.00 – 13.00 obed
 • 13.00 – 15.30 prednáška a diskusia

Výhody kurzu

 • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Prebieha v malej skupine – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas seminárov a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor školenia: Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na sekcii verejného obstarávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kde vedie procesy zadávania zákaziek. Pracovala tiež na odbore verejného obstarávania Ministerstva vnútra SR, na Ministerstve financií SR  a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Dáša Obuch Paláková

V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006. Bola súčasťou implementácie projektu Elektronického kontraktačného systému, ktorý so svojím tímom úspešne zaviedla do praxe. 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.7. – 10.7.2024

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

8.7. – 10.7.2024

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

11.9. – 13.9.2024

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

11.9. – 13.9.2024

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

12.11. – 14.11.2024

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

12.11. – 14.11.2024

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.