Seminár

Oddlženie – osobný bankrot a splátkový kalendár

JUDr. Miroslav Duračinský

Školenie venované téme oddlženia. Viete aké je postavenie veriteľa v konaní o oddlžení? Ako speňažiť majetok, ktorý podlieha konkurzu? Ako zostaviť splátkový kalendár? Diskutujte s odborníkom a získajte všetky potrebné informácie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Oddlženie – osobný bankrot a splátkový kalendár

Pojem oddlženie

 • čo je oddlženie
 • formy oddlženia
 • hlavné rozdiely medzi osobným bankrotom a splátkovým kalendárom

Postavenie veriteľa v konaní o oddlžení

 • prihlasovanie a popieranie pohľadávok
 • ochrana veriteľa pred nepoctivým zámerom dlžníka
 • práva veriteľa vo vzťahu k preskúmaniu pomerov dlžníka
 • zástupca veriteľov

Osobný bankrot

 • účinky vyhlásenia konkurzu
 • majetok podliehajúci konkurzu
 • speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu
 • rozvrh výťažku
 • zrušenie konkurzu

Splátkový kalendár

 • ochrana pred veriteľmi
 • zostavenie návrhu splátkového kalendára
 • minimálne miery uspokojenia pohľadávok
 • rozhodovanie súdu o určení splátkového kalendára
 • plnenie splátkového kalendára

Komu je určený

všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Oddlženie – osobný bankrot a splátkový kalendár

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Oddlženie – osobný bankrot a splátkový kalendár

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.