Seminár:
Leadership akadémia - Skrytý svet lídra

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Jedinečný rozvojový program pre konateľov, majiteľov, vedúcich pracovníkov, manažérov. Kurz je vedený zážitkovou  a inšpiratívnou formou. Prednášky sú kombinované s diskusiou a prípadovými štúdiami. Kurz je možné absolvovať v celku, alebo modulovo.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 13.10.2020 - 3.11.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 13.10.2020, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. modul: Vedenie rôznych generácií

     PEOPLE MANAGEMENT

 • Práca s rôznymi členmi tímu – Nováčik verzus stabilný alebo vyhorený člen tímu
 • Rozdielne motivátory – Jednotlivé úrovne skrytých podnetov a ich naplnenie – motivátory 21. storočia
 • Práca s rôznymi generáciami – Rôzne nároky jednotlivých generácií si vyžadujú rôzne alternatívy spôsobov vedenia
 • Práca s potenciálom – Koučing, mentoring, delegovanie – dohoda, dôvera, úlohy, kontrola, vytváranie zastupiteľnosti

    RELATION A EMOTION MANAGEMENT

 • Práca s emóciami Akú emóciu mám a aký má pre mňa odkaz?
 • Riadenie vlastných emócií v náročných situáciách
 • Vývoj tímov – Kde sa váš tím nachádza v zrelosti a čo s tým?
 • Tímová synergia – Význam atmosféry
 • Empatia, rešpekt a takt – Zručnosti na podporu a vnímanie vzťahov
 • Vytváranie pozitívnych vzťahov a atmosféry – Nálada lídra, nálada v tíme, nastavenie na ciele a firemnú kultúru

Ciele 1. modulu:

Inšpirovať sa...

 • ako fungujú rozdielne generácie a čo je pri daných generáciách podstatné
 • prečo majú motivátory dobu obmedzenú a prečo sa Maslowova pyramída potrieb v poradí motivátorov mení
 • prečo je osobnosť lídra viac ako najsofistikovanejšie štýly vedenia
 • ako pracovať konštruktívne a cielene s emóciami
 • akú moc má pozitívna atmosféra a podpora tímovosti pri vedení tímov

Počas kurzu budete trénovať aj:

 • ako viesť rozhovor s demotivovaným človekom s ohľadom na typ generácie
 • ako pracovať v rámci spoločnosti s prvkami, ktoré vám ovplyvňujú úspech spoločnosti
 • ako pracovať s vlastnými emóciami

 

2. modul: Osobná efektivita lídra

      SELF-REFLECTION

 • Sebapoznanie – poznanie vlastných zdrojov a potenciálu – Ako sa vidím ja, ako ma vidia iní, vlastnosti, postoje a schopnosti ako manažérske predpoklady vedúce k úspechu
 • Prekážky, ktoré nám bránia využívať naplno svoj potenciál – Odbúravanie bariér a riadenie negatívnych postojov cez riešenia
 • Proaktivita reaktivita – Vedomé rozhodnutie – čo môžem zmeniť, čo môžem ovplyvniť, čo mám prijať a ako to rozlíšiť
 • Moja sieť hodnôt – Čo je pre mňa dôležité, kam smerujem a ako to dosiahnem

      SELF-MANAGEMENT

 • Sebariadenie – dve úrovne sebariadenia – Vnútorná: prežívanie, postoj; vonkajšia: možnosti, riešenia
 • Ako fungovať v čase a používať nástroje na osobné plánovanie – Stanovovanie priorít a kritériá dôležitosti a naliehavosti – kto ich určuje a aký mám na to vplyv ja?
 • Osobná efektivita – kde energiu získavame a kde ju strácame, uvedomenie si energetických a časových strát
 • Ako zvládať stres a udržať vlastné zdroje – Copingové stratégie a work-life balance

 

Ciele 2. modulu:

Uvedomiť si a inšpirovať sa...

 • svoj potenciál, zručnosti, schopnosti, ako aj prekážky, ktoré stoja v ceste ich plného využívania
 • možnosti, ktoré vám môže poskytnúť zmena postoja
 • čo je pre vás dôležité, kam smerujete a ako to môžete dosiahnuť
 • aké sú vaše energetické a časové straty a čo s tým môžete urobiť

Získate tiež:

 • nástroje na osobné plánovanie
 • techniky, ktoré vás dokážu posúvať v roli lídra
 • stratégie na zvládanie záťaže a stresu

 

 3. modul: ADVANCED WORKSHOP LEADERS SKILLS 21. CENT. / interaktívny workshop s externým hosťom

      LEADERS SKILLS OF 21. CENT.

 • Ktoré skills a prečo potrebujú lídri 21. storočia? Nové formy fungovania – Nároky doby, potreby ľudí, zmeny trhu a biznis modelov
 • Od odvahy po followship – Prečo ju každý líder potrebuje? Kedy je nasledovaný? Osobnosť, charizma, moc hranica medzi zručnosťami a predispozíciou
 • Kritické myslenie / práca so zahltenosťou informáciami analýza dát schopnosť rozhodnúť sa, vedomý leadership vedomý biznis
 • Emočná, kultúrna a digitálna inteligencia potreby doby a ľudí
 • Rozhodovanie, strategické myslenie – Vplyvy na schopnosti sa efektívne a správne rozhodnúť emócie pri rozhodovaní

 

Best practices a diskusia

 • Šachový veľmajster a cielená diskusia s aplikáciou „leaders cases“

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Jedinečný rozvojový program pre konateľov, majiteľov, manažérov. Kurz je vedený zážitkovou  a inšpiratívnou formou. Prednášky sú kombinované s diskusiou a prípadovými štúdiami.

Kurz je zložený z 3 modulov:

 1. modul: Vedenie rôznych generácií – 1-dňový interaktívny tréningový program
 2. modul: Osobná efektivita – 1-dňový interaktívny tréningový program
 3. modul: Leaders Skills 21. Cent. – 1-dňový interaktívny workshop s externým hosťom

Kurz Svet lídra je rozvojový program určený majiteľom, konateľom, manažérom malých a stredných firiem, ktorí cítia, že ich firma:

 • Rýchlo rastie a je žiaduce sa viac venovať vedeniu ľudí než to bolo nutné doteraz.
 • Zamestnáva rôzne generácie a je potrebné nájsť vhodný spôsob, ako dokážu spolu fungovať efektívne.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Majiteľom, konateľom, manažérom malých a stredných firiem, ktorí chcú:

 • Vedieť, ako pracovať s rôzne motivovanými či demotivovanými ľuďmi.
 • Zlepšiť svoje manažérske zručnosti a naučiť sa oddeľovať podstatné od nepodstatného.
 • Vedieť, ako posunúť sám seba, poznať svoj potenciál a naučiť sa ho naplno využívať.
 • Aby ľudia vo firme viac spolupracovali a lepšie komunikovali.
 • Vytvárať bezpečné a motivujúce prostredie a pozitívne vzťahy.
 • Posunúť firmu vpred, ale zatiaľ nevedia ako na to.
 • Naučiť sa efektívne viesť tím.
 • Vedieť zvládať náročné a stresujúce situácie a byť schopní pracovať na svojom vnútornom prežívaní a postojoch.

Vaša firma je organizmus, ktorý má svoju chémiu, dynamiku a pravidlá príďte sa s nami zamyslieť nad mechanizmom súvislostí a vzťahov, ktoré robia vašu spoločnosť úspešným subjektom na trhu!

Lektor

Ľubica Takáčová

20 rokov pracuje v oblasti manažérskeho vzdelávania, rozvoja tímov a celostného osobného rozvoja. Pracovala v korporátnych spoločnostiach od trénerskej po manažérsku pozíciu v projektoch s európskym pôsobením. Posledných 14 rokov rozvíja vlastnú spoločnosť Life Up, v rámci ktorej buduje s tímom skúsených profesionálov podpornú platformu pre firemné vzdelávacie programy. Študovala na Slovensku, v Nemecku, absolvovala niekoľko zahraničných študijných aj pracovných pobytov a medzinárodný koučovací výcvik ICF.

Je autorkou kreatívnych sebakoučovacích nástrojov (Selfcoaching Cards for Managers a TEAM CARDS, EMOTION CARDS), ktoré v posledných rokoch používajú koučovia, tréneri, personalisti, ale aj manažéri v 15 krajinách Európy. Podnecuje ostatných k neustálemu učeniu sa a sebarozvoju nezávisle od veku, pretože verí, že rozvoj zlepšuje kvalitu života vo všetkých oblastiach - aj od tejto filozofie sa odvíja názov spoločnosti Life Up.

Je tiež spoluzakladateľkou OZ V prúde života, ktorého cieľom je osobnostný rozvoj ľudí zo znevýhodnených skupín a spolupracujúcou členkou rakúskej koučovacej spoločnosti Haufe. Koučuje jednotlivcov, prevažne manažérov vo vyšších, strategických pozíciách a pracuje s tímami vo firemnom prostredí. Venuje sa rada skupinovému fungovaniu prírodných druhov, ktoré nám pomáhajú chápať lepšie dynamiku tímov. 

Janette Šipkovská

Rozhodnutie Janette venovať sa plnohodnotne a výhradne sprevádzaniu ľudí a organizáciám pri ich rozvoji bolo ovplyvnené viac než 17-ročnými skúsenosťami s prácou s ľuďmi na stredných a vyšších manažérskych pozíciách. Pracovala v slovenských aj zahraničných firmách, ako aj nadnárodných korporáciách. Od roku 2011 Janette pôsobí v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, je medzinárodne certifikovaná koučka, trénerka, facilitátorka a mediátorka. Vyštudovala Manažment a medzinárodné podnikanie v Bratislave a v zahraničí absolvovala intenzívny medzinárodný koučovací výcvik akreditovaný ICF. Je absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou pod vedením odborného garanta, prof. Antona Heretika. Má akreditované mediátorské vzdelávanie a výcvik lektora ďalšieho vzdelávania s certifikáciou. Absolvovala viacero odborných školení u medzinárodne známych koučov ako je Sandra Wilson, Julie Hay či Marilyn Atkinson, a tiež množstvo ďalších, špecificky zameraných školení na Slovensku a v zahraničí. V oblasti koučovania tvoria jej klientelu prevažne manažéri a podnikatelia či jednotlivci so silným záujmom pracovať na vlastnom rozvoji. Vo firmách externe spolupracuje s manažmentom pri zavádzaní zmien a rozvoji manažérskych zručností a venuje sa téme konfliktov a motivácie. U ľudí veľmi intenzívne vníma ich potenciál a koučovacím prístupom zameraným na riešenie (solutions focused coaching) ich sprevádza pri porozumení samého seba, pri nachádzaní svojich vlastných zdrojov motivácie a riešeniach, prinášajúcim im efektívne a udržateľné výsledky.

Rada trávi čas v prírode, čítaním kníh a venuje sa argentínskemu tangu.

Časový harmonogram

1. modul: Vedenie rôznych generácií –13.10.2020

2. modul: Osobná efektivita lídra –  20.10.2020

3. modul: Leaders Skills 21. Cent. –  3.11.2020

 

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Leadership akadémia - Skrytý svet lídra

 • 13.10.2020 - 3.11.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.10.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.10.2020 - 3.11.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.10.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • 20.10.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.10.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.11.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.11.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

PDF na stiahnutie:  Nový Zákonník práce v praxi