Seminár

Krízové riadenie nákupu a zvyšovanie odolnosti dodávateľského reťazca

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Globálny obchod priniesol nesporné výhody, ale udalosti posledných rokov odkryli aj jeho veľké riziká. Meranie indexu odolnosti dodávateľského reťazca (SCRI - Supply Chain Resilience Index) sa stáva základom pre nasadzovanie systémových nástrojov na zmierňovanie dopadov porúch v dodávkach surovín a tovaru.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Krízové riadenie nákupu a zvyšovanie odolnosti dodávateľského reťazca

Týmto kurzom reagujeme na sťaženú situáciu nákupu vo výrobných a obchodných firmách – sťaženú súčasným novým typom porúch procesu obstarávania vstupných materiálov a komponentov, resp. obchodného tovaru. Téma odolnosti dodávateľských reťazcov (Spply Chain Resilience) nie je v logistike nová, ale globálne udalosti posledných rokov mu prepožičali úplne nový význam. Ide o situáciu komplikovanú, ale nie neriešiteľnú. V rámci kurzu je predstavená metodika merania indexu odolnosti dodávateľského reťazca (SCRI), na ktorú nadväzuje prehľad nástrojov na zmiernenie dodávateľských rizík a na predchádzanie ich výskytu. Kurz je interaktívny a vytvára aj dostatočný priestor na výmenu skúseností medzi jeho účastníkmi.

Čo Vám odovzdáme / čo Vás naučíme

• Vykonávať analýzu rizík v procese nákupu
• Stanovovať kritériá pre identifikáciu kritických nákupných položiek
• Definovať indikátory odolnosti dodávateľského reťazca
• Počítať index odolnosti dodávateľského reťazca (SCRI – Supply Chain Resilience Index)
• Zavádzať manažment udalostí (SCEM – Supply Chain Event Management)
• Používať metódy a nástroje krízového riadenia nákupu
• Vyhodnocovať alternatívy posilňovania odolnosti dodávateľského reťazca
• Využívať úlohu zákazníckeho auditu u dodávateľa
• Aplikovať metódy stanovenia SCRI pre vybranú skupinu dodávateľov
• Navrhovať aplikácie nástrojov pre krízové ​​riadenie nákupu podľa hodnoty SCRI

Komu je určený

Kurz je určený pracovníkom strategického nákupu, všetkým manažérom s kompetenciou ovplyvňovať logistiku materiálových vstupov, manažérom a špecialistom logistiky.

Harmonogram školenia: Krízové riadenie nákupu a zvyšovanie odolnosti dodávateľského reťazca

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Krízové riadenie nákupu a zvyšovanie odolnosti dodávateľského reťazca

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Jaroslav Bazala je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku. Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.