Seminár:
Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 330 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Počas seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií, diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenou lektorkou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 21.9.2020 - 22.9.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. deň

Novela Zákonníka práce pre rok 2020

- všetko o novele Zákonníka práce účinnej od 1. januára 2020

 

Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, odstupné, odchodné

- všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP

- pracovný pomer, pracovná zmluva a jej náležitosti

- druhy pracovných pomerov

- preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy

- spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca   

  a zamestnávateľa

- neplatné skončenie pracovného pomeru


Pracovná  disciplína

- základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov

- pracovný poriadok, zákaz konkurencie

- výkon inej zárobkovej činnosti

- závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

- dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

 

Evidencia pracovného času

- pracovný čas a doba odpočinku

- pružný pracovný čas

- rozvrhovanie pracovného času, prestávky v práci

- nadčas

- pohotovosť, nočná práca


2. deň 

 

Mzda a mzdové podmienky

- mzda a minimálna mzda

- mzdové podmienky

- minimálne mzdové nároky

- diskriminácia

- mzdové zvýhodnenia

 

Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa

- druhy dovolenky, výmera

-  čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky

-  spoločné ustanovenia o dovolenke

-  druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa

-  spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

 

Náhrada škody

-  všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, za schodok, za stratu zverených  

   predmetov

-  rozsah a spôsob náhrady škody

-   zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

-   pracovné úrazy a choroba z povolania

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

- druhy dohôd, podmienky uzatvorenia

- forma a obsah dohôd

 

Konzultácie 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií, diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenou lektorkou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 12.00  prednáška
 • 12.00 – 13.00  obed
 • 13.00 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom AIVD.

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

 • 21.9.2020 - 22.9.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 330,00 EUR + DPH
Input:
 • Košice
 • 19.11.2020 - 20.11.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 330,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.12.2020 - 10.12.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 330,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme