Seminár:
Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

©kolenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 20
Najbliľąí termín: 2.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň ąkolenia

 • Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení a pripravovaná novela.
 • Platnos» a účinnos» kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv.
 • Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv, kolektívne spory.
 • Konanie pred sprostredkovateµom a rozhodcom
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vz»ahov a kolektívne zmluvy.
 • Normatívna a záväzková čas» kolektívnych zmlúv.
 • Čo môľeme upravi» v kolektívnej zmluve.
 • Zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôľeme!

Input:

Popis

Hlavné zmeny v zákone:

 • Nová tvorba zoznamu zamestnávateµov, na ktorých sa vz»ahuje kolektívna zmluva vyąąieho stupňa (KZVS).
 • Nová definícia pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyąąieho stupňa.
 • Roząirovanie reprezentatívne KZVS bez rozhodovania MPSVR SR zverejnením oznámenia v Zbierke zákonov.
 • Preskúmanie oznámenia súdom a moľnos» jeho zruąenia.

Príďte sa dozvedie» viac o procese kolektívneho vyjednávania, o uzatváraní a roząirovaní kolektívnych zmlúv podµa najnovąích zmien v zákone.

Pripravili sme pre Vás seminár na tému kolektívneho vyjednávania, na ktorom sa budeme bliľąie venova» kolektívnym sporom, kolektívnym zmluvám a ich obsahu i zmenám schváleným v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia.

Kontaktná osoba

Dana Jánoąíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieµová skupina

Zamestnávatelia, ktorí majú kolektívne zmluvy; zamestnanci personálnych oddelení; zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania; zástupcovia zamestnancov.

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

©pecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyątudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne ątúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne ątúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoµko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnos» sprostredkovateµa a rozhodcu na rieąenie kolektívnych sporov podµa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

Referencie

"Bola som veµmi spokojná, páčili sa mi najmä príklady z praxe." Mesto Zlaté Moravce

"Profesionalita a praktické príklady ąkoliteµky pani Dvoranovej." Mobis Slovakia, s.r.o.

"Splnil očakávania, skúsená lektorka." EMBRACO SLOAVAKIA, s.r.o.

"Veµmi osoľná je debata o konkrétnych skúsenostiach/nejasnostiach. Na konkrétnych prípadoch sa najúčinnejąie učíme." Siemens s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáąka
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáąka a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám poąleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2020

 • 2.11.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.11.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.12.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.12.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 20.1.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.1.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • Banská Bystrica
 • 9.2.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.2.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.4.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.4.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.6.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 17.6.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 29.7.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 29.7.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.9.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.9.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • Koąice
 • 2.11.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.11.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.12.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.12.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Eąte sú k dispozícii voµné miesta.
K dispozícií je uľ len obmedzený počet miest.
Tento termín je ľiaµ vypredaný.
Garancia termínu.